08 ޑިސެމްބަރ 2015
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ރ. އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް ހިންގާ އޮފީސް ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް އައު ޢިމާރާތްތައް އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
 
08 ޑިސެމްބަރ 2015
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ގުޅޭ ކަމެއްގައި ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅޭކަމެއްގައި، ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ޑިސެމްބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމަކީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދައުލަތުގެ ބިންތަކުގައި ނުވަތަ ދައުލަތުން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ހުއްދަނެތި ޖަގަހަ ހަދައިގެން އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުންކޮށް، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.
 
08 ޑިސެމްބަރ 2015
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ޑިސެމްބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި ކައުންސިލްގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މިނިސްޓަރާ ހިއްސާ ކޮށްލުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
 
07 ޑިސެމްބަރ 2015
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމަކީ ފޯރަމް އޮފް އިލެކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް ބޮޑީސް އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ (ފެމްބޯސާ) ގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން 2016 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭޭއްވުމަށް މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން ނިންމާފައިވާތީ، ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްކޮށް، ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ އިންތިިޒާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.
 
03 ޑިސެމްބަރ 2015
ދިވެހިރާއްޖެ، އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖޯގްރަފިކް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރާ ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ގްލޯބަލް އެފެއާޒް، ކެނެޑާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މިސްޓަރ ފަޔާޒް މަންޖީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކެނެޑާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޞްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ތަފާތު ކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.