12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
ތ.އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ތިއްބަވާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި، ދެ ރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އާއިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވި
ތ.އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ތިއްބަވާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލުހުންނާއި، ފުލުހުންގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޢާއްމު މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
 
04 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ އެކިއެކި ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރވެވަޑައިގެން، އެހީތެރިވެދެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގު ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަޒަންކޮށްފިއެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް ޢިމްރާން އަބުދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.
 
30 އޯގަސްޓް 2019
ޒުވާން އުމުރުގައި ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމް އެފެއާރޒް އަލީ ނަޛީރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
ޒުވާނުން ޒުވާން އުމުރުގައި ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމް އެފެއާރޒް އަލީ ނަޛީރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މިކަމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވީ މިއަދު ތިނަދޫގައި ފެށި ޒުވާނުންގެ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
 
30 އޯގަސްޓް 2019
ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ފޯރަމް ތިނަދޫގައި ފަށައިފި
ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކުން ކުރިއަށްގެންދާ ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ފޯރަމް ގދ.ތިނަދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ތިންވަނަ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމް އެފެއާރޒް އަލީ ނަޛީރެވެ.
 
26 އޯގަސްޓް 2019
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހަށްވުރެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަތައް މަދު
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހަށްވުރެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަތައް މަދުވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ޤާނޫނާ ޚިލާފްވެގެން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް ހުށައެޅިފައިވަނީ 155 ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައެވެ.