20 އޯގަސްޓް 2019
ކިނޮޅަހާއި، ވައިކަރަދޫ އަދި އަނގޮޅިތީމްގައި މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ފައިސާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ރ.ކިނޮޅަހާއި، ހދ.ވައިކަރަދޫ އަދި ރ.އަނގޮޅިތީމްގައި ތިން މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ކިނޮޅަހަށް ފައިސާގެ އެހީ މިނިސްޓްރީން ދެނީ އެރަށު ހިތްފަސޭހަމައިޒާން ހެދުމަށެވެ.
 
19 އޯގަސްޓް 2019
3 ރަށެއްގައި 3 މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ތިން ރަށެއްގައި ތިން މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުމަށް ތިން ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ފައިސާގެ އެހީދިނުމަށް މިއަދު ސޮއިކުރީ ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލާއި، އއ.ފެރިދޫ ކައުންސިލާއި، ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލާއެކުއެވެ.
 
18 އޯގަސްޓް 2019
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 4 ކައުންސިލަކާއެކު ސޮއިކޮށްފި
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް 4 ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިހާތަނަށް ސޮއިކުރީ އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލާއި،ނ.
 
06 އޯގަސްޓް 2019
ރާވައިގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަކަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޞަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެކުލަވާލާ އެއްބަސްވުމަށް ރުހުން ހޯދަން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިފި
ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ރާވައިގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަކަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޞަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެކުލަވާލާ އެއްބަސްވުމަށް ރުހުން ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ.
 
03 އޯގަސްޓް 2019
ހޯމް މިނިސްޓްރީން އީދު ފާހަގަކުރާނީ ހިންނަވަރުގައި
މިފަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ޅ.ހިންނަވަރުގައި ފާހަގަކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ނިންމައިފިއެވެ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން އެރަށުގައި އީދުގެ ހަރަކާތްތައް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާނީ މި އޮގަސްޓްމަހުގެ 11 އަދި 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.