06 ޖެނުއަރީ 2016
ސަޢުދީ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ބަދުރު ޢަލީ އަލް ކަހައިލް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސަޢޫދީ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެސެކްޓަރގައި ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންވެސްޓް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
 
05 ޖެނުއަރީ 2016
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ކ. ގުރައިދޫގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކ. ގުރައިދޫގައެވެެ. މިޖަލްސާ އޮންނާނީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސްކަމުގައިވާ 2 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437 ، 12 ޖަނަވަރީ 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.
 
27 ޑިސެމްބަރ 2015
ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި
ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިޖަލްސާ ފެށިގެން ދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުޢާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ. އެއަށްފަހު 2004 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު 26 ވަނަދުވަހު، ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީގެ ހިތާމަވެރި ކާރިސާގައި، ދުނިޔެ ދޫކުރި ފަރާތްތަކުގެ ހަނދާނުގައި 1 މިނިޓްގެ ސުކޫތެއް ގެނެވުނެވެ.
 
24 ޑިސެމްބަރ 2015
ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އޮންނާނެ
މިއަހަރުގެ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގައެވެ. މިޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަހްމަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
21 ޑިސެމްބަރ 2015
އަލް މަރްހޫމް ޢަލީ އުމަރު މަނިކުގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އޮނަރަބަލް ޢުމަރު ނަޞީރު، ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އަލް މަރްހޫމް ޢަލީ އުމަރު މަނިކު (ކޮލި އަލިމަނިކު)ގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފައެވެ.