27 އޮކްޓޯބަރ 2015
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޗައިނާއަށް މިރޭ ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙަމީދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިދަތުރުފުޅަކީ ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ވޯރކްޝޮޕް އޮން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓަރީ އޮފް މޯލްޑިވްސް" ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.
 
21 އޮކްޓޯބަރ 2015
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ފުނަ ހަރަކާތައް މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް ބ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ފުނަ ހަރަކާތް ބ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ބ. އަތޮޅު ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމިޙަރަކާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިމިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް މިއަދު އެއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.
 
21 އޮކްޓޯބަރ 2015
މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ހަކުރުބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި
ހޯމްއެފެއާޒު ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ޑައިބެޓީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހަކުރުބަލި ޓެސްޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ޞިއްޙީގޮތުން މުވައްޒަފުން ދުޅަހެޔޮކޮށް ތިބުމަށާއި އަދި ހަކުރުބަލި ފަދަ ބަލިތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެގޮތުން ހިންގުނު ޙަރަކާތެކެވެ.
 
21 އޮކްޓޯބަރ 2015
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 19 ން ފެށިގެން 21 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 1 ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުންނެވެ.
 
18 އޮކްޓޯބަރ 2015
މިނިވަން 50 ފުނަ ހަރަކާތް މާލެއަތޮޅުގައި ބާއްވައިފި
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ފުނަ ހަރަކާތް ކ. ތުލުސްދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޙަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 16 އިން 17އަށެވެ. މި ޙަރަކާތަކީ މިނިވަން ފަންސާހާއި ގުޅުވައިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަރަކާތެކެވެ.