Ministry of Home Affairs

20 ޖެނުއަރީ 2014
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެކްސްޕްލޮޓަރީ މިޝަން އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެކްސްޕްލޮޓަރީ މިޝަން އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިވަފުދަކީ ރާއްޖޭގައި މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި "އީޔޫ އިލެކްޝަން އޮބްޒާވަރ މިޝަން" އެއް ރާއްޖެއަށް އައުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއިން ފޮނުވާފައިވާ ވަފުދެކެވެ.
 
18 ޖެނުއަރީ 2014
ނޫސް ބަޔާން
މިއަދު ކުރިއަށްދާ ލޯކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓްތަކުގައި ބައެއްމީހުންގެ ފޮޓޯ ނެތުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.
 
16 ޖެނުއަރީ 2014
އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން ޖަމްޢިއްޔާއިން ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން ކިޔާ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި، މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީވުމަށްޓަކައި މިޖަމްޢިއްޔާއަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ހޯދުމާއި އަދި ރާއްޖެއަށް ތަފާތު ރޮނގުތަކުން އެހީތެރިވެދެވޭނެ ދާއިރާތައް ބެލުން ހިމެނެއެވެ.
 
15 ޖެނުއަރީ 2014
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށް އެދި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ސަރކިއުލަރއެއް ނެރެފި
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށް އެދި ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދުސަރކިއުލަރއެއް ނެރެފިއެވެ. މިސަރކިއުލަގައިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 29 ވަނަ މާއްދާގައި ބާޔާންކުރާ ފަދައިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިފައިވާ އަސާސީ ހައްގެކެވެ.
 
14 ޖެނުއަރީ 2014
އެމް ބީ ސީ ގެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި މެންބަރުން ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝަހީބާއި އެކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މެންބަރުން ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެމްބީސީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓީވީ ހިންގާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅާއިރު ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.