28 ޖެނުއަރީ 2016
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މީޑިއާގެ މެންބަރަކު ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މީޑިއާގެ މެންބަރަކު ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިއްޔެ މިނިސްޓްރީން މިކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މީޑިއާތައް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވާތީ އެނގޮޑިއަށް މީޑިއާތަކުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 2016 ފެބްރުއަރީ 2 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ އާހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
 
27 ޖެނުއަރީ 2016
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މީޑިއާގެ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން
......
 
26 ޖެނުއަރީ 2016
މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މުޖްތަމަޢުގައި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މީޑިޔާ ޙަރަކާތްތެރިވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބާއްވައިފި
އަމާށްވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މުޖްތަމަޢުގައި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މީޑިޔާ ޙަރަކާތްތެރިވުމާ ބެހޭގޮތުން މީޑިޔާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް މިނިސްޓްރީން އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ޖެނުއަރީ 25 ވަަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.
 
25 ޖެނުއަރީ 2016
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ގެ ފަރާތުން މިމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފި
މި ބައްދަލު ވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު (އެމް އެޗް ސީ އެލް) ފަރާތުން ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ، ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތްތަކަށް އެމް އެޗް ސީ އެލްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
 
25 ޖެނުއަރީ 2016
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ނިމިއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ނިމިއްޖެއެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިމަހާސިންތާގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ހުށަހެޅުނެވެ.