02 ފެބްރުއަރީ 2016
މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް މ. ފ. ދ. އދ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ވަފްދެއް މ. ފ. ދ އަދި އދ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 30 ން ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިދަތުރުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމާއި އެއަތޮޅުތަކުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޢިމާރާތްތައް ހާލަތު ބެލުމެވެ.
 
02 ފެބްރުއަރީ 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އާއި ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ގުޅިގެން ޤާއިމް ކުރާ ވަގުތީ ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރ ބައްލަވައިލެއްވުމަށް މިފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.
 
31 ޖެނުއަރީ 2016
އިންޑިޔާ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިންޑިޔާސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ އިންޑިޔާގެ ހައިކޮމިޝަނަރކަމުގެ މަގާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު މިނިސްޓަރގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެކެވެ.
 
31 ޖެނުއަރީ 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ދެކައުންސިލަރަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލާއި ތ. ގުރައިދޫގެ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިދެބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވީ އެރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.
 
28 ޖެނުއަރީ 2016
އެލް. ޖީ. އޭގެ ރައީސާއި ބ.މާޅޮސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ލޯކަލް ގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބ.މާޅޮސް ކައުންސިލްގެ ރަައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެކިވެފައިވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ތަފާތު މަޝްރޫޢުތަކާއި އެކަންތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.