22 ޖެނުއަރީ 2016
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ މާދަމާ އޮންނާނެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ މާދަމާ އޮންނާނެއެވެ. މިމަހުގެ 23ން 24 ނިޔަަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިމަހާސިންތާ އޮންނާނީ މާދަމާ ހެދުނުން ފެށިގެން ދަރުބާރުގޭަގައެވެ.
 
20 ޖެނުއަރީ 2016
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އުރީދޫން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އުރީދުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިއަދު ދެއްވައިފިއެވެ. އުރީދުން ބޭފުޅަކު ވަޑައިގެން ދެއްވި މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ ތެރޭގައި އުރީދުން މިހާރު ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި ޚިދްމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.
 
12 ޖެނުއަރީ 2016
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަދު، ކ.ގުރައިދޫގައި ބާއްވައިފި
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަދު ކ.ގުރައިދޫ ގައި ބާއްވައިފިއެއެވެ. ގުރައިދޫ ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު މިޖަލްސާ ފެށިގެން ދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުޢާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.
 
06 ޖެނުއަރީ 2016
ސަޢުދީ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ބަދުރު ޢަލީ އަލް ކަހައިލް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސަޢޫދީ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެސެކްޓަރގައި ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންވެސްޓް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
 
05 ޖެނުއަރީ 2016
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ކ. ގުރައިދޫގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކ. ގުރައިދޫގައެވެެ. މިޖަލްސާ އޮންނާނީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސްކަމުގައިވާ 2 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437 ، 12 ޖަނަވަރީ 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.