02 ފެބްރުއަރީ 2016
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ ހަފްތާ ބޭއްވުމަށް އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަމުން ގެންދަވާ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އަދި އެކަންކަމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެކެވެ.
 
02 ފެބްރުއަރީ 2016
މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް މ. ފ. ދ. އދ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ވަފްދެއް މ. ފ. ދ އަދި އދ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 30 ން ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިދަތުރުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމާއި އެއަތޮޅުތަކުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޢިމާރާތްތައް ހާލަތު ބެލުމެވެ.
 
02 ފެބްރުއަރީ 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އާއި ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ގުޅިގެން ޤާއިމް ކުރާ ވަގުތީ ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރ ބައްލަވައިލެއްވުމަށް މިފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.
 
31 ޖެނުއަރީ 2016
އިންޑިޔާ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިންޑިޔާސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ އިންޑިޔާގެ ހައިކޮމިޝަނަރކަމުގެ މަގާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު މިނިސްޓަރގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެކެވެ.
 
31 ޖެނުއަރީ 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ދެކައުންސިލަރަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލާއި ތ. ގުރައިދޫގެ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިދެބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވީ އެރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.