15 ފެބްރުއަރީ 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަޞީރު އެލް ޖީ އޭގެ ސީއީއޯ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް ޢުމަރު ނަޞީރާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސީއީއޯ މުޙައްމަދު ފާރޫޤް މިއަދު ހެނދުނު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކޮށް މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.
 
13 ފެބްރުއަރީ 2016
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގެ 19 ވަނަ ބުރު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި
ކުޑަކުދިންގެ ޢަދްލުގެ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ގެ 19 ވަނަ ބުރު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. ހއ. ދިއްދޫގައި ބޭއްވި މި ޕްރޮގްރާމްގައި 21 ބައިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.
 
13 ފެބްރުއަރީ 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މަގާމަށް އަވަސް އޮންލައިންގެ މުޙައްމަދު އަފްޒަލް އާމިރު ހޮވިއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މަގާމަށް އަވަސް އޮންލައިން ނޫހުގެ މުޙަންމަދު އަފްޒަލް ޢާމިރު 29 ވޯޓުން ހޮވިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި މިއަދު ބޭއްވި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ އަވަސް އޮންލައިން އާއި ޗެނަލް 13 އިންނެވެ.
 
13 ފެބްރުއަރީ 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ވޯޓުލާން ފަށައިފި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މީޑިއާގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފިއެވެ. މިއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭނީ މީޑިއާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި ނުހިމެނޭ ނޫސްމަޖައްލާތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށެވެ.
 
13 ފެބްރުއަރީ 2016
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސްމަޖައްލާތައް
......