25 ފެބްރުއަރީ 2016
މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ވަފްދެއް ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ދަތުރުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 25 ން 28 ގެ ނިޔަލަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނޮދަން އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލުމާއި އިދާރީ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ބެލުމެވެ.
 
24 ފެބްރުއަރީ 2016
ސަޢުދީ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ބަދުރު ޢަލީ އަލް ކަހައިލް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސަޢޫދީ އެމްބަސީގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި އަދި ސަޢުދީ ސަފީރަށް ސެކިއުރިޓީ ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
 
24 ފެބްރުއަރީ 2016
އޭޝިއާ ފައުންޑޭޝަންގެ އެކްސްޕާރޓަކާއި ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
އޭޝިއާ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގ އެކްސްޕަރޓެއް ކަމަށްވާ މރ. ޓޮޑް ވަސޭލް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލު ވުމަކީ އޭޝިއާ ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހިންގައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގ ގެ ރެޕިޑް އެސެސްމެންޓް އެއް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
 
22 ފެބްރުއަރީ 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ޅޮހީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް ޢުމަރު ނަޞީރު ޅޮހި ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ޅޮހީގައި ނެރު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި ކައުންސިލް އޮފީސް މަރާމާތުކޮށް ބޮޑުކުރުުމާއި ރަށުގެ ޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ރަށުގައި ޕާރކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ރަށު ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދިނުުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
 
17 ފެބްރުއަރީ 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ،މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އުމަރު ނަޞީރާއި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަބްދުއްރަޙީމް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ހެނދުނު ބޭއްވުނު ބައްދަލު ވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވަނީ ރ.