08 ފެބްރުއަރީ 2016
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިނގަމުންގެންދާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓް...
 
07 ފެބްރުއަރީ 2016
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގެ 19 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި
ކުޑަކުދިންގެ ޢަދްލުގެ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ގެ 19 ވަނަ ބުރު މިއަދު ހއ. ދިއްދޫގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 11 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ހއ.
 
02 ފެބްރުއަރީ 2016
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ ހަފްތާ ބޭއްވުމަށް އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަމުން ގެންދަވާ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އަދި އެކަންކަމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެކެވެ.
 
02 ފެބްރުއަރީ 2016
މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް މ. ފ. ދ. އދ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ވަފްދެއް މ. ފ. ދ އަދި އދ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 30 ން ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިދަތުރުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމާއި އެއަތޮޅުތަކުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޢިމާރާތްތައް ހާލަތު ބެލުމެވެ.
 
02 ފެބްރުއަރީ 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އާއި ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ގުޅިގެން ޤާއިމް ކުރާ ވަގުތީ ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރ ބައްލަވައިލެއްވުމަށް މިފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.