19 ނޮވެމްބަރ 2015
ހޯމް މިނިސްޓަރ ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށާއި ލ. ފޮނަދޫއަށް ދަތުރުފުޅެއްކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ކުޅުދުއްފުށްޓަށާއި އަދި ލ. ފޮނަދޫއަށް އަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅަކީ އެއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ތިލަދެކުނު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2015" ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން ކުރައްވަން ޖެހޭ ބައެއްކަންތައްތައް ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
 
17 ނޮވެމްބަރ 2015
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
1 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާޢިދު (ނަމްބަރު R-180/2015) އާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރަޖިސްޓްރާއާއި ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.
 
17 ނޮވެމްބަރ 2015
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބާއްވާ ޤައުމީ ފޯރަމް ފަސްކޮށްފި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމް، ބާއްވާ ތާރީޚު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ފަސްކޮށްފިއެވެ.
 
15 ނޮވެމްބަރ 2015
އެޑްވައިޒަރ އެންޑް ހެޑް އޮފް އޭޝިޔާ އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އެޑްވައިޒަރ އެންޑް ހެޑް އޮފް އޭޝިޔާ މިސްޓަރ ސައިމަން ގިމްސަންއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަތުފުޅުކުރެއްވި ލޯންޗް ގޮއްވާލުމާ ޙާދިސާއާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
 
09 ނޮވެމްބަރ 2015
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ މާދަމާރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ
މިއަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ މާދަމާރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ. މިޖަލްސާގައި ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޝަރަފުގެ ބެޖާއި ޝަރަފުގެ މެޑެލް އެރުވުން އޮންނާނެއެވެ.