Ministry of Home Affairs

15 މެއި 2014
ހޯމް މިނިސްޓަރ ސްރީލަންކާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ސްރީލަންކާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 11 ން 13 ގެ ނިޔަލަށް ކުރެއްވި މިދަތުރުފުޅަކީ ސްރީލަންކާގެ އިސްލާމީ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ ޚަރާއުލް ޚައިރިއްޔާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، އެކޮލެޖުގެ ރައީސް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މިނިސްޓަރގެ ނައިބު މުޙަންމަދު އިޒުބުﷲ މަހްމޫދޫ ދެއްވި ދަޢުވަތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.
 
29 އޭޕްރީލް 2014
މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާޢިދު ގެޒެޓްކޮށްފި
މިގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/5 (ފުލުހުންގެ ޤާނޫނޫ) އާއި ގާނޫނު ނަމްބަރ 2013/14 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. މިގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު މިމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަސީރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މީހުން މެރުމުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައާއި އަދި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ އިޖުރާއާތުތަކެއް މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ އެވެ.
 
17 އޭޕްރީލް 2014
ހަރުދަނާ މައިންބަފައިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފި
ހެޔޮގޮތުގައި ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ހުނަރުތައް އުގަންނައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ''ހަރުދަނާ މައިންބަފައިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް'' މިނަމުގައި 6 ޕްރޮގްރާމެއް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ހިންގައިފިއެވެ.
 
16 އޭޕްރީލް 2014
ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި
ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 47 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މިމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިތަކެތި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު ޚާން އެވެ.
 
14 އޭޕްރީލް 2014
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްގުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފ. އަތޮޅުގައި ބާއްވައިފި
ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްގުގެ ޤާނުނާއި ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފ. އަތޮޅުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއޭޕްރީލް މަހުގެ 8 ން 12 އަށް ހިންގި މިޕްރޮގްރާމްގައި ފ.