15 ނޮވެމްބަރ 2015
އެޑްވައިޒަރ އެންޑް ހެޑް އޮފް އޭޝިޔާ އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އެޑްވައިޒަރ އެންޑް ހެޑް އޮފް އޭޝިޔާ މިސްޓަރ ސައިމަން ގިމްސަންއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަތުފުޅުކުރެއްވި ލޯންޗް ގޮއްވާލުމާ ޙާދިސާއާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
 
09 ނޮވެމްބަރ 2015
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ މާދަމާރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ
މިއަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ މާދަމާރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ. މިޖަލްސާގައި ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޝަރަފުގެ ބެޖާއި ޝަރަފުގެ މެޑެލް އެރުވުން އޮންނާނެއެވެ.
 
09 ނޮވެމްބަރ 2015
ސަޢުދީ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ބަދުރު ޢަލީ އަލް ކަހައިލް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސަޢޫދީ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބޭފުޅުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމާގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
 
05 ނޮވެމްބަރ 2015
ނޫސް ބަޔާން
......
 
04 ނޮވެމްބަރ 2015
އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާގެ ތެރޭ އެތައްސަތޭކަ އަހަރުވަންދެން ދިވެހިރާއްޖެ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަކީ މުއުޖިޒާތެއް ކަމުގައި ބުނެވިދާނެ: މިނިސްޓަރ އުމަރ
"ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައިވާ މެދުމިނަށް ސަޢޫދިއަރަބިއްޔާ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރުން" މި ނަމުގަ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމްގައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު މިނިސްޓަރ އުމަރު ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނަކީ ގުލޯބަލް މުޅިދުނިޔެއަށް ނިސްބަތްވާ ދީނެއްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްހެއްކަކީ ސައުދީގަ އޮތްކަހަލަ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ މުޖުތަމައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތްކަމެވެ.