30 އޯގަސްޓް 2019
ޒުވާން އުމުރުގައި ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމް އެފެއާރޒް އަލީ ނަޛީރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
ޒުވާނުން ޒުވާން އުމުރުގައި ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމް އެފެއާރޒް އަލީ ނަޛީރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މިކަމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވީ މިއަދު ތިނަދޫގައި ފެށި ޒުވާނުންގެ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
 
30 އޯގަސްޓް 2019
ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ފޯރަމް ތިނަދޫގައި ފަށައިފި
ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކުން ކުރިއަށްގެންދާ ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ފޯރަމް ގދ.ތިނަދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ތިންވަނަ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމް އެފެއާރޒް އަލީ ނަޛީރެވެ.
 
26 އޯގަސްޓް 2019
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހަށްވުރެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަތައް މަދު
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހަށްވުރެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަތައް މަދުވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ޤާނޫނާ ޚިލާފްވެގެން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް ހުށައެޅިފައިވަނީ 155 ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައެވެ.
 
21 އޯގަސްޓް 2019
ތ.އަތޮޅުގެ ދެރަށަކާއި، ޅ.ކުރެންދޫގައި މަޝްރޫޢު ހިންގަން އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ތ.އޮމަދޫއާއި، ދިޔަމިގިލީގެ އިތުރުން ޅ.ކުރެންދޫގައި މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީން ތިން ކައުންސިލާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ޅ.ކުރެންދޫއާއެކު ސޮއިކުރީ އެރަށު ޤަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުމަށް އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައެވެ.
 
21 އޯގަސްޓް 2019
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 13 ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ވޭމަންޑޫގައި ފަށައިފި
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 13 ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ތ.ވޭމަންޑޫގައި ފަށައިފިއެވެ. ތ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިބައްދަލުވުމުގައި 12 ރަށުން އަތޮޅާއި، ރަށުފެންވަރުގެ މުއައްސަޞާތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ.