21 އޮކްޓޯބަރ 2019
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލީ ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށެވެ.
 
17 އޮކްޓޯބަރ 2019
ފުލުހުން ވާންޖެހޭނީ އަމިއްލަ އެދުމާ މަޞްލަހަތަށްވުރެ, ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ މަޞްލަހަތާ އުއްމީދުތައް އިސްކުރާ ބަޔަކަށް- ހޯމް މިނިސްޓަރ
އަމިއްލަ އެދުމާއި، މަޞްލަހަތަށްވުރެ, ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ މަޞްލަހަތާ އުއްމީދުތައް އިސްކުރަން ފުލުހުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާން މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަތީ ޝަރަފްގެ ނިޝާނާއި ކުލަ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިއަދު ފުލުހުންނާ މުހާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
 
15 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޓްރެފިކަށް ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ޓްރެފިކް ޤަވާއިދުތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ މަގުމަތީގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރުމާއި، އެއްގަމު އުނޅަދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކާއި، ހިނގާބިގާވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިހުރި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
 
13 އޮކްޓޯބަރ 2019
ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އިޞްލާހުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި
ޖަލުގައިހުރި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އިޞްލާހުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާން މިކަމަށް އެދދިވަޑައިގަތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މެދުފަންތީގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިއަދު މާފުށި ޖަލުގައި ފެށި 5 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.
 
09 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން ވ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބާއްވާ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން ވ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފިއެވެ. ވ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދަނީ ކެޔޮދޫގައެވެ.
 
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|