07 މާރޗް 2016
މިމިނިސްޓްރީގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ އެޗް.އާރު ސިސްޓަމަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
މިމިނިސްޓްރީގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ އެޗް.އާރު ސިސްޓަމަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޝަންތަކެއް 07 މާރިޗް 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 10 މާރިޗު 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު 13:00 ން 14:00 ށް މިމިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.
 
03 މާރޗް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލިފުށީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް ޢުމަރު ނަޞީރު ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީީ އަލިފުށީގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ހެދުމަށާއި އަލިފުށީ ކައުންސިލް އޮފީސް ބޮޑުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އަލިފުށީ ބޯޓް ޔާރޑްގެ މަސައްކަތް އަލުން ހިންގަން ފެށުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.
 
03 މާރޗް 2016
މޯބައިލް ނަމްބަރ ޕޯޓަރބިލިޓީ ހޯމްމިނިސްޓަރ އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވައިފި
މޯބައިލް ފޯނުގެ ނަމްބަރ ބަދަލުނުކޮށް ކޮންމެ އޮޕަރޭޓަރެއްގެ ޚިދުމަތަށް ބަދަލުވެވޭ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިޚިދުމަތް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރެވެ.
 
02 މާރޗް 2016
ޤައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިނިސްޓަރއަށް ލަފާއަރުވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ގައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިނިސްޓަރއަށް ލަފާއަރުވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ބައިވެރިވެވަޑަައިގެންނެވިއެވެ.
 
28 ފެބްރުއަރީ 2016
"ނެޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕްޓެކް ކޮމިޓީގެ" ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި
"ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހިއުމަން އޯރ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯރ ޕަނިޝްމަންޓް" (ކެޓް) އަދި "އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހިއުމަން އޯރ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯރ ޕަނިޝްމަންޓް" (އޮޕްޓެކް)، މި ދެ މުޢާހަދާގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކޮމިޓީއެއް "ނެޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕްޓެކް ކޮމިޓީގެ" ނަމުގައި 07 ފެބްރުއަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެކުލަވާލައްވާފައެވެ.