16 ޑިސެމްބަރ 2015
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ކޭބަލްއިން މުޅިރާއްޖެ ގުޅާލުމުގެ މަޟްރޫއޫ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަޞީރު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ކޭބަލުން މުޅިރާއްޖެ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަޞީރު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ހޮޓެލްޖެންގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ދެމުންގެންދާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި އަދި މިހިދުމަތް ފުޅާކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކުންފުނިތަކާއި، އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ގިނަގުނަ ފަސޭހަތަކެއްވެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފުރުސަތުލިބޭނެކަމަށެވެ.
 
08 ޑިސެމްބަރ 2015
މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް ލ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ވަފްދެއް ލ. އަތޮޅަށް މިޑިސެމްބަރ މަހުގެ 5 ން 7 ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދަތުރުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމެވެ.
 
08 ޑިސެމްބަރ 2015
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ރ. އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް ހިންގާ އޮފީސް ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް އައު ޢިމާރާތްތައް އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
 
08 ޑިސެމްބަރ 2015
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ގުޅޭ ކަމެއްގައި ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅޭކަމެއްގައި، ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ޑިސެމްބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމަކީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދައުލަތުގެ ބިންތަކުގައި ނުވަތަ ދައުލަތުން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ހުއްދަނެތި ޖަގަހަ ހަދައިގެން އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުންކޮށް، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.
 
08 ޑިސެމްބަރ 2015
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ޑިސެމްބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި ކައުންސިލްގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މިނިސްޓަރާ ހިއްސާ ކޮށްލުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.