14 މާރޗް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު ހއ.މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަދްނާން އާއި އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގާ އިމާރާތް ބާވެ ވީރާނާ ވަމުންދާތީ އާއި އެރަށުގައި ޕޮލިސް ޑެސްކެެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.
 
13 މާރޗް 2016
"އައި.އެސް.ޑީ.ބީ-ޓީ ސެމިނަރ އިން މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ސެމިނާރ އެއް ބާއްވައިފި
ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ނެޓްވަރކް އެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޚިޔާރުކުރެވިފައިވާ އައި.އެސް.ޑީ.ބީ-ޓީ ސްޓެންޑަރޑް އާއި ބެހޭގޮތުން ސެމިނާރ އެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބަނޑޮސް އައިލްންޑް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވުނު މި ސެމިނާރ އަކީ ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ނެޓްވަރކް ގައި ޖަޕާނުގެ އައި.
 
13 މާރޗް 2016
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ އޮތީ ހުރަވީ ދުވަސްކަމުގައިވި ޖުމާދަލް އާޚިރާމަހުގެ 3 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރެވެ.
 
10 މާރޗް 2016
ނެޝަނަލް "ކެޓް" އެންޓް "އޮޕްކެޓް" ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި "ސެންސިޓައިޒޭޝަން އެންޑް އޮރިއެންޓޭޝަން" ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓްރީގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
ނެޝަނަލް "ކެޓް" އެންޓް "އޮޕްކެޓް" ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ސެންސިޓައިޒޭޝަން އެންޑް އޮރިއެންޓޭޝަން" ގެ ނަމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަމް އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްއިން ޕްރޮގްރާމެއް، 09 މާރޗް 2016 ވަނަ ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފިއެވެ.
 
09 މާރޗް 2016
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އޮންނާނީ ފުވައްމުލަކުގައި
ހުރަވީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޏ. ފުވައްމުލަކުގައެވެ. މިޖަލްސާ އޮންނާނީ މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަސްކަމުގައިވާ 3 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1437 ،12 މާޗް 2016 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.