24 މާރޗް 2016
ޕާކިސްތާނު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފި
76 ވަނަ ޕާކިސްތާނު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިޙަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި ރޭ ބޭއްވި މިޙަފްލާފައި މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޕާކިސްތާނާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދުގައި ޒަމާނުންސުރެ އޮންނަ ގާތް ގުޅުން ފާހަގަކުރައްވައި ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.
 
22 މާރޗް 2016
ފަރުދީ ޒިންމާ އާދާކުރުމަށްފަހު ހައްޤުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން: ހޯމް މިނިސްޓަރ
ރޭ ކ. މާފުށީގައި ބޭއްވުނު މާލެ އަތޮޅު އިނާމުދިނުމުގެ ހަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅުގައި ޤައުމު ތަރައްގީ ކުރާކަމުގައި ވާނަމަ ހައްޤު ގެވާހަކަ ދައްކާނީ ދެވަނައަށްކަމާއި، ފުރަތަމަ ދައްކާނީ އަމިއްލަ ފަރުދީ ޒިންމާގެ ވާހަކަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 
22 މާރޗް 2016
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން މިނަމުގައި ވޯކްޝޮޕެއް ހއ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން މިނަމުގައި ވޯކްޝޮޕެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިމަހުގެ 23 ން 24 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިވޯކްޝޮޕް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ އެއަތޮޅުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށެވެ.
 
14 މާރޗް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު ހއ.މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަދްނާން އާއި އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގާ އިމާރާތް ބާވެ ވީރާނާ ވަމުންދާތީ އާއި އެރަށުގައި ޕޮލިސް ޑެސްކެެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.
 
13 މާރޗް 2016
"އައި.އެސް.ޑީ.ބީ-ޓީ ސެމިނަރ އިން މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ސެމިނާރ އެއް ބާއްވައިފި
ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ނެޓްވަރކް އެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޚިޔާރުކުރެވިފައިވާ އައި.އެސް.ޑީ.ބީ-ޓީ ސްޓެންޑަރޑް އާއި ބެހޭގޮތުން ސެމިނާރ އެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބަނޑޮސް އައިލްންޑް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވުނު މި ސެމިނާރ އަކީ ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ނެޓްވަރކް ގައި ޖަޕާނުގެ އައި.