13 އޭޕްރީލް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ދި ޓީވީގެ ޚަބަރު ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
ދި ޓީވީ އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޙަބަރުތެއިން ޕްރޮގްރާމްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަވީރު ނޫހަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވީ ހަވީރުނޫހަކީ އޭގެޒާތުގައި ތެދު މަޢުލޫމާތު "ރިއަލް ޓައިމްގައި" ގެނެސްދޭ ނޫހެއް ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު އަރުޝީފެއް އޮތް އަދި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ މަގުބޫލުކަން ލިބަފައިވާ ނޫސް ކަމުން މިނޫސް ހުއްޓިފައި އޮތުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ވަރަށް ހުސްކަމެއްކަމަކަށެވެ.
 
12 އޭޕްރީލް 2016
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އޮސްޓޭލިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ބްރައިސް ޑޭވިޑް ހަޗިންސަން އާއި މިނިސްޓަ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކިވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުށުގެ މާޙައުލު އޮތް ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ޚިޔާލު ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށާއި ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.
 
12 އޭޕްރީލް 2016
"ވިޔަނުދިނުން" ސިލްސިލާގެ ދަށުން ނެރޭ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ފޮތް ނެރުއްވައިފި
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ސްޓެލްކޯ މާލަމުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި "ވިޔަނުދިނުން" ސިލްސިލާގެ ދަށުން ނެރޭ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ފޮތް ކަމުގައިވާ "އަނދަވަޅު" ނެރުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.
 
07 އޭޕްރީލް 2016
ހޯމްމިނިސްޓަރު މީޑިއާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި މިއަދުއޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނާއި މިހާރު މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަބުރާބެހުމުގެ ބިލުގައިހުރި ނޫސްވެރިން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކާއި މީގެއިތުރުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
 
04 އޭޕްރީލް 2016
ޔޫ.އެސް އެމްބެސެޑަރ ހޯމްމިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޔޫ.އެސް އެމްބެސެޑަރ ޑޮކްޓަރ އަތުލް ކެޝަޕް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި މިއަދުއޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވަނީ ދީނީ ހަރުކަށި ވިސްނުން އޮތްމިންވަރާއި އަދި ދިވެހިފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ދިނުމާގުޅޭ ގޮތުންނާއި ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.