28 ފެބްރުއަރީ 2016
"ނެޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕްޓެކް ކޮމިޓީގެ" ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި
"ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހިއުމަން އޯރ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯރ ޕަނިޝްމަންޓް" (ކެޓް) އަދި "އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހިއުމަން އޯރ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯރ ޕަނިޝްމަންޓް" (އޮޕްޓެކް)، މި ދެ މުޢާހަދާގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކޮމިޓީއެއް "ނެޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕްޓެކް ކޮމިޓީގެ" ނަމުގައި 07 ފެބްރުއަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެކުލަވާލައްވާފައެވެ.
 
25 ފެބްރުއަރީ 2016
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހޯމްމިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުއް ލަޠީފް މުޙައްމަދުު މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި އެލްޖީ އޭގެ ރައީސް ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ހއ.
 
25 ފެބްރުއަރީ 2016
މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހޯމްމިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލް ޤާދިރު މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި އެލްޖީ އޭގެ ރައީސް ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ އިތުރުން ށ.
 
25 ފެބްރުއަރީ 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަޞީރު މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބްރޯކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އުމަރު ނަޞީރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާކައުންސިލް ގެ ބޭފުޅުން އަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ "ވޯލްޑް ޕްރެސް ފްރީޑަމް ޑޭ 2016" ރާއްޖޭގައި ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
 
25 ފެބްރުއަރީ 2016
މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ވަފްދެއް ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ދަތުރުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 25 ން 28 ގެ ނިޔަލަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނޮދަން އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލުމާއި އިދާރީ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ބެލުމެވެ.