24 މެއި 2016
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އެމްބަސެޑަރ ހޯމް މިނިސްޓަރއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އެމްބެސެޑަރ ޓު މޯލްޑިވްސް މރ. ޑޭވިޑް ޑެލީއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގައި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން އޮތް މިންވަރާ މެދު އީޔޫ ސަފީރު ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.
 
23 މެއި 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ އުނގޫފާރު ކައުންސިލާއި މީދޫ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް ޢުމަރު ނަޞީރު ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް އަންވަރާއި ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
 
22 މެއި 2016
އޯއެޗްސީއެޗްއާރުގެ ވަފްދު ހޯމްމިނިސްޓަރއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އޮފީސް އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ވަފްދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ޖަލުގައި ތިބި ހައިޕްރޮފައިލްގެ ކުށްވެރިންނާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
 
17 މެއި 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ސްރީލަންކާގެ ލޯ އެންފޯސްމެންޓް އެޖެންސީތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.
 
15 މެއި 2016
މެލޭޝިޔާގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހޯމް މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މެލޭޝިޔާގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހާޖީ ޒުލްކިފްލީ ބިން އުމަރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ދެޤައުމުގެ ޖަލުތަކުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.