03 މާރޗް 2016
މޯބައިލް ނަމްބަރ ޕޯޓަރބިލިޓީ ހޯމްމިނިސްޓަރ އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވައިފި
މޯބައިލް ފޯނުގެ ނަމްބަރ ބަދަލުނުކޮށް ކޮންމެ އޮޕަރޭޓަރެއްގެ ޚިދުމަތަށް ބަދަލުވެވޭ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިޚިދުމަތް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރެވެ.
 
02 މާރޗް 2016
ޤައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިނިސްޓަރއަށް ލަފާއަރުވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ގައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިނިސްޓަރއަށް ލަފާއަރުވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ބައިވެރިވެވަޑަައިގެންނެވިއެވެ.
 
28 ފެބްރުއަރީ 2016
"ނެޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕްޓެކް ކޮމިޓީގެ" ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި
"ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހިއުމަން އޯރ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯރ ޕަނިޝްމަންޓް" (ކެޓް) އަދި "އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހިއުމަން އޯރ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯރ ޕަނިޝްމަންޓް" (އޮޕްޓެކް)، މި ދެ މުޢާހަދާގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކޮމިޓީއެއް "ނެޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕްޓެކް ކޮމިޓީގެ" ނަމުގައި 07 ފެބްރުއަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެކުލަވާލައްވާފައެވެ.
 
25 ފެބްރުއަރީ 2016
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހޯމްމިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުއް ލަޠީފް މުޙައްމަދުު މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި އެލްޖީ އޭގެ ރައީސް ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ހއ.
 
25 ފެބްރުއަރީ 2016
މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހޯމްމިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލް ޤާދިރު މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި އެލްޖީ އޭގެ ރައީސް ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ އިތުރުން ށ.