12 ޖޫން 2016
ރިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޚާތިމް އިބްރާހިމް އެލްޖީއޭގެ ރައީސް އަދި ހޯމްމިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.
ރިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޚާތިމް އިބްރާހިމް އެލްޖީއޭގެ ރައީސް އަދި ހޯމްމިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ އެއްފަސް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދ.
 
09 ޖޫން 2016
ޓާރކިޝް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖަންސީ އިން ހޯމްމިނިސްޓްރީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޓާރކިޝް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖަންސީގެ (ޓީކާ) ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި ޓީކާގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހުރި ކަންކަން ތަންފީޒްކުރުމަށް ދެވެން އޮތް އެހީތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
 
07 ޖޫން 2016
17 ވަނަ އެކްސެލް ސީއާރު ސީ ކަޕް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރ
ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފަރާތުން ބައްވާ 17 ވަނަ އެކްސެލް ސީ އާރު ސީ ކަޕް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު މިއަދު ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފިއެވެ.  
02 ޖޫން 2016
ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖަސް ޝޯ ހޯމް މިނިސްޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
ާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖަސް ޝޯ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު މިއަދު ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފިއެވެ. ހައިރައިޒް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އާޓްގެލެރީގައި ބާއްވާ މިޝޯ ހުޅުއްވައިދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެފްއެންޑްބީ ވިޔަފާރި އަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ އެއް ވިޔަފާރި ކަމަށާއި މިފަދަ ޝޯއަކުން އެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވައި، އެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި މާހައުލެއް އުފެދި، ކުންފުނިތައް ކުރިއަރުވަން ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.
 
01 ޖޫން 2016
ދީނީ ނަޞޭޙަތާއެކު މާހެފުން ބާއްވައިފި
މިނިސްޓްރީގެ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން ގެންދާ މާހެފުން ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީގެ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ބޭއްވި މާހެފުން ބޭއްވުނީ އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް ރަމަޟާންމަހާ ގުޅޭގޮތުން ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމަށްފަހުއެވެ.