01 ޖޫން 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް ޢުމަރު ނަޞީރު ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ލ.
 
31 މެއި 2016
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާއަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އެންޖީއޯ ސްމޯލް ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ވަނީ މިހާރު އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.
 
29 މެއި 2016
މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހޯމް މިނިސްޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ދ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ދ. މީދޫގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތް 2017 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދްމަތް ފަށައި، ފުލުހުން ތިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައެވެ.
 
26 މެއި 2016
ސައިރިކްސް ކޮލެޖްގެ ކޮންވޮކޭޝަން ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރ
ސައިރިކްސް ކޮލެޖްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންވޮކޭޝަން ޙަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރެވެ. މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި މިޙަފްލާއަކީ އެކޮލެޖްގެ އެކިއެކި ކޯސްތައް ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓްދިނުމާއި އެކި ކޯސްތަކުން މަތީވަނަތައް ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެވެ.
 
26 މެއި 2016
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅުގައި ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް އެބަދޭ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އިސްނަގައިގެން ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ވޯކްޝޮޕެއް ބ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. މިމަހުގެ 25 ން 26 ށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިވޯކްޝޮޕްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާނީ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނެވެ.