15 ޖުލައި 2016
ފްރާންސަށް ދިން ޙަމަލާ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކުށްވެރިކޮށްފި
މިއަދު ފްރާންސްގެ ނީސްއަށް ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކީ ގޮތެއްފޮތެއްނެތް ބައެއްގެ ލާއިންސާނީ ފިނޑި ޢަމަލެކެވެ. މި ހަމަލާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ވަރަށް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މި ހިތާމަވެރި ދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހީންގެ ހަމްދަރުދީއާއި ހެޔޮއެދުންތައްވަނީ ފްރާންސްގެ ރައްޔިތުންނާއެކުގައެވެ.
 
23 ޖޫން 2016
މިނިވަން ދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ގުޅޭ ޖޮއިންޓް ޕާޓްނަރޝިޕް އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިނިސްޓްރީން ޕީއެސްއެމްއާއެކު ސޮއިކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ގުޅޭ ޖޮއިންޓް ޕާޓްނަރޝިޕް އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ޕަބްލިކް ސަވިސް މީޑިއާއެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
 
23 ޖޫން 2016
ހޯމްމިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިމަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހޫރެވެ.....
 
17 ޖޫން 2016
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ހޯމްމިނިސްޓަރ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ސެނަކޯމާލަމުގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި، ކޯސްތަކުގެ ތެރޭން ކޮންމެ ކޯހަކުންވެސް ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވުނު ކުދިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީވެސް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަޞީރެވެ.
 
16 ޖޫން 2016
އައި އެސް ޑީ ބީ – ޓީ އެއްބަސް ވުމުގައި ޖައިކާ އާއި އެކު ހޯމް މިނިސްޓްރީ އިން ސޮއިކުރައްވައިފި
އިންޓަރގްރޭޓަޑް ސަރވިސަސް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޓެރެސްޓީރިއަލް އެއްބަސްވުމުގައި ޖައިކާ އާއި އެކު ހޯމް މިނިސްޓްރީ އިން މިއަދު ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އައި އެސް ޑީ ބީ – ޓީ އެއްބަސް ވުމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަޞީރެވެ.