11 މެއި 2016
ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހޯމް މިނިސްޓަރ އަދި ލޯކަލް ގަވަަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ހދ.
 
10 މެއި 2016
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވައިފި
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ އޮތީ ޝަހީދުންގެ ދުވަސްކަމުގައިވި ޝަޢުބާން މަހުގެ 1 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާދަމް ޝަރީފުއެވެ.
 
08 މެއި 2016
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އޮންނާނީ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލަގަ
މިއަހަރުގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ އޮންނާނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާދަމް ޝަރީފުއެވެ.
 
28 އޭޕްރީލް 2016
ނިއުޒީލެންޑްގެ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ނިއުޒީލެންޑް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. ޖޮނެތަން އެޑްވާޑް އޯސްޓިން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު ގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިނިސްޓްރީީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައެވެ.
 
27 އޭޕްރީލް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް ޢުމަރު ނަޞީރު ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ސިނާނު އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީީ ދިއްދޫ ގަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުނެވެ.