25 ޖުލައި 2016
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ އޮންނާނެ
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. މާލޭގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ.
 
25 ޖުލައި 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ޢާންމުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ޢާންމުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މީޑިއާ ކައުންސިލު އެކުލެވިގެންވަނީ މީޑިއާގެ 8 މެންބަރުންނާއި އާންމުންގެ 7 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
 
20 ޖުލައި 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ޕާކިސްތާނު އެމްބެސެޑަރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ޕާކިސްތާނު އެމްބެސެޑަރ ހިސް އެކްސެލެންސީ ވީ. އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔާޑު) ސަޢީދު ޚަވާރު ޢަލީ ޝާހު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޒުހޫރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގައެވެ.
 
17 ޖުލައި 2016
ހައުސިން މިނިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް ސްޓްރީޓް އާރޓް ފެސްޓިވަލް ގެ ފޮޓޯ އެގްޒިބިޝަން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
މިރޭ ނޭޝަނަލް އާރޓް ގެލެރީގައި ފެށިގެންދާ މޯލްޑިވްސް ސްޓްރީޓް އާރޓް ފެސްޓިވަލް ގެ އާރޓް ގެލެރީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ މުއިއްޒުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކުރެހުމުން، ވާހަކައިންނާއި ފިލްމް ތަކުން ދައްކުވައި ނުދެވޭކަންކަން ދެއްކިދާނެ ކަމާއި، މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ހުޅުވިފައިވާސިކުނޑި ތަކެއްގެ ވެރިން ކަމާއި، މިގައުމުގެ ޒުވާނުންނަކީ ހުޅުވިފައިވާ ސިކުނޑިތަކެއްގެ ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާދެންނެވިއެވެ.
 
17 ޖުލައި 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ މިނިސްޓްރީ ގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހޫރު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު މިނިސްޓްރީގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ހުރިހާމުވައްޒަފުންވެސް އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމުމަށް އަދި ގަވާއިދުން ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.