29 އޮކްޓޯބަރ 2015
ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
ނަޞްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. މިޖަލްސާ އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރ 3 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގައެވެ.
 
29 އޮކްޓޯބަރ 2015
މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް ހއ. ހދ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ވަފްދެއް ހއ. އަދި ހދ. އަތޮޅަށް މިއޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 24 ން 25 ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދަތުރުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މިދެއަތޮޅުގެ އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމެވެ.
 
27 އޮކްޓޯބަރ 2015
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޗައިނާއަށް މިރޭ ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙަމީދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިދަތުރުފުޅަކީ ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ވޯރކްޝޮޕް އޮން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓަރީ އޮފް މޯލްޑިވްސް" ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.
 
21 އޮކްޓޯބަރ 2015
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ފުނަ ހަރަކާތައް މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް ބ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ފުނަ ހަރަކާތް ބ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ބ. އަތޮޅު ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމިޙަރަކާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިމިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް މިއަދު އެއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.
 
21 އޮކްޓޯބަރ 2015
މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ހަކުރުބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި
ހޯމްއެފެއާޒު ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ޑައިބެޓީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހަކުރުބަލި ޓެސްޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ޞިއްޙީގޮތުން މުވައްޒަފުން ދުޅަހެޔޮކޮށް ތިބުމަށާއި އަދި ހަކުރުބަލި ފަދަ ބަލިތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެގޮތުން ހިންގުނު ޙަރަކާތެކެވެ.