15 މެއި 2016
މެލޭޝިޔާގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހޯމް މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މެލޭޝިޔާގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހާޖީ ޒުލްކިފްލީ ބިން އުމަރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ދެޤައުމުގެ ޖަލުތަކުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
 
12 މެއި 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް ޢުމަރު ނަޞީރު ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީީ ނޭކުރެންދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
 
11 މެއި 2016
ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހޯމް މިނިސްޓަރ އަދި ލޯކަލް ގަވަަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ހދ.
 
10 މެއި 2016
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވައިފި
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ އޮތީ ޝަހީދުންގެ ދުވަސްކަމުގައިވި ޝަޢުބާން މަހުގެ 1 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާދަމް ޝަރީފުއެވެ.
 
08 މެއި 2016
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އޮންނާނީ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލަގަ
މިއަހަރުގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ އޮންނާނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާދަމް ޝަރީފުއެވެ.