25 އޯގަސްޓް 2016
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ވޯޓްލުން މާދަމާ އޮންނާނެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ އާންމު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުން 2016 އޯގަސްޓް 26 ވާ ހުކުރުު ދުވަހު 16:00 ން 17:00 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އޮންނާނެއެވެ.
 
24 އޯގަސްޓް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް އަޒްލީން އަޙްމަދު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގަމުން އަންނަ ރައްޔިތުން ޢިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މުއްދަތު ހަމަވާތީއާއި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކަތުރުފަނި އަޅާ އިމާރާތް ބޭނުންނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައިވާތީ މިކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
 
24 އޯގަސްޓް 2016
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާޢިދު ގެޒެޓްކޮށްފި
ގަވާއިދު ނަމްބަރ: 2016/R-180 (ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު މިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. އިޞްލާހުގެނެވުނު މާއްދާތަކަކީ ގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއަށް (ރ) (ބ) އަދި (ޅ) އިތިރުކުރުމާއި ގަވާއިދުގެ 47 ވަނަ މާއްދާ (ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ނުދިނުން) މިމާއްދާ އުނިކުރުމާއި މިމާއްދާ އުނިކުރުމުން ގަވާއިދުން އިތުރުކުރާ އަދި އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން ގަވާއިދު މާއްދާތަކުގެ ނަމްބަރު ތަރުތީބުކުރުމެވެ.
 
21 އޯގަސްޓް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ޖައިކާގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒުލީން އަޙްމަދު ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖެންސީ (ޖައިކާ) ގެ ބޭފުޅުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާއެކު ސޮއިކުރެވުނު ޖޮއިންޓް ސްޓޭޓްމަންޓު އެއްބަސްވުމުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ސަރވިސަސް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ޓެރެސްޓްރިއަލް (އައިއެސްޑީބީ-ޓީ) ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.
 
18 އޯގަސްޓް 2016
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބޭއްވި އިންތިޚާބަކީ ބާޠިލް އިންތިޚާބެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 17 މާރިޗް 2016 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި އިންތިޚާބަކީ ބާޠިލް އިންތިޚާބެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ކަނޑައެޅީ އެއެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ގަވާޢިދުގެ 11 ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުވެފައިވާތީއެވެ.