27 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢަޒްލީން އަޙުމަދު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަރީފުއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި މިއަދުއޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ އަމަންއަމާންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
 
08 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ރީޖަނަލް އެމްބެސެޑަރ، ހޯމް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިހުންނަވާ ރީޖަނަލް އެމްބެސެޑަރ މިސްއިޒް ޝޯކޯ ނޯޑާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙުމަދުގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ތަފާތު ދާއިރާތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
 
08 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ބަނގްލަދޭޝް ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ބަނގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރިއަރ އެޑްމިރަލް ކާޒީ ސަރުވާރު ޙުސެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙުމަދުގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
 
08 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ސްރިލަންކާ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ސްރިލަންކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ބީ.އާރު.ޑަބުލިޔު .އެމް.އާރު.ބީ ތޮރަޑެނިއަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙުމަދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
 
07 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ޔޫތް ލީޑަރސް ނެޓްވޯކްގެ 2 ވަނަ ދައުރަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި
ޔޫތް ލީޑަރސް ނެޓް ވޯކުގެ 2 ވަނަދައުރަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައި އެމެމްބަރުންނަށް މިއަދު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވައިފިއެވެ. މިކަންއޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައެވެ. އައްޔަންކުރެވުނު 15 މެމްބަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙުމަދުއެވެ.