03 އޯގަސްޓް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢަޒްލީން ހަމަޖައްސަވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްފާލިޟް ޢަޒްލީން އަޙުމަދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ޢަޒްލީން ކުރިން ހުންނެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައެވެ.....
 
30 ޖުލައި 2016
ވިއްސާރަވުމުން ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް މާދަމާރެއަށް ފަސްކޮށްފި
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިރޭ ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް، މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވައިޓްއެލާޓް ނެރުމާއި ގުޅިގެން މާދަމާރެއަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.
 
27 ޖުލައި 2016
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ފުޅަނދުބުރު މިރޭ އޮންނާނެ
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ފުޅަނދުބުރު މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. ފުޅަނދުބުރުގެ ޙަރަކާތްތައް ފެށޭނީ މިރޭ 8:00 ގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުންނެވެ. ފުޅަނދުބުރު ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަޖީދީ މަގުން އިރަށްގޮސް ސޯސަންމަގުން އުތުރަށްގޮސް، މެދުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށްގޮސް ޝަހީދު އާދަމް ނަސީރު ހިނގުމުން ދެކުނަށެވެ.
 
25 ޖުލައި 2016
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 51 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.
 
25 ޖުލައި 2016
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ އޮންނާނެ
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. މާލޭގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ.