30 އޯގަސްޓް 2016
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނާއި ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ގެ އިންތިޚާބު ގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި
މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާ 5 މެންބަރުން ހިމެނޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާރ އެކުލަވާލައިފިއެވެ.
 
26 އޯގަސްޓް 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރުގެ މަގާމަށް މުޙައްމަދު ޙައްސާނު ހޮވިއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރުގެ މަގާމަށް މުޙައްމަދު ޙައްސާން ހޮވިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި މިއަދު ބޭއްވި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ 2 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ.....
 
25 އޯގަސްޓް 2016
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުންނާ ރަޖިސްޓްރާރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެސިސްޓެންޓް ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް، ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
 
25 އޯގަސްޓް 2016
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ވޯޓްލުން މާދަމާ އޮންނާނެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ އާންމު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުން 2016 އޯގަސްޓް 26 ވާ ހުކުރުު ދުވަހު 16:00 ން 17:00 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އޮންނާނެއެވެ.
 
24 އޯގަސްޓް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް އަޒްލީން އަޙްމަދު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގަމުން އަންނަ ރައްޔިތުން ޢިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މުއްދަތު ހަމަވާތީއާއި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކަތުރުފަނި އަޅާ އިމާރާތް ބޭނުންނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައިވާތީ މިކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.