13 އޮކްޓޯބަރ 2016
މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބު ކުރުން ބާއްވައިފި
މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބު ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އެމްބީއޭގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އަހްމަދު އާދަމް (ކ.
 
11 އޮކްޓޯބަރ 2016
އިންޓަރ-ޕާލެމެންޓްރީ ޔޫނިއަންގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިންޓަރ-ޕާލެމެންޓްރީ ޔޫނިއަންގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދުއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަކީ އައި.ޕީ.ޔޫ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިންގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.
 
10 އޮކްޓޯބަރ 2016
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާ ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް މ. މުލީގައި ބާއްވައިފި
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާ ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް މ. މުލީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި އޮކްޓޯބަރ 5 ން 6 އަށް ބޭއްވުނު މިވޯކްޝޮޕް ހުޅުއްވާދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދު އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މިވޯކްޝޮޕްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފެމެލީ އެންޑް ޖެންޑަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ، ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ، އަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް ސެކްޝަނާއި އެން.
 
01 އޮކްޓޯބަރ 2016
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައިފި
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމީޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއިންތިޚާބަކީ މިއަހަރުގެ މާރިޗް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބު، އެސޯސިއޭޝަންގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެއިންތިޚާބު ބާޠިލުކުރެއްވުމަށްފަހު އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާ އެކުލާވާލައްވާފައިވާ ވަގުތީ ކޮމިޓީން ބޭއްވި އިންތިޚާބެކެވެ.
 
28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނުނު (18/2016) އާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ މިޤާނޫނަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ފަރާތުން ރާއްވަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.