10 އޮކްޓޯބަރ 2016
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާ ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް މ. މުލީގައި ބާއްވައިފި
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާ ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް މ. މުލީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި އޮކްޓޯބަރ 5 ން 6 އަށް ބޭއްވުނު މިވޯކްޝޮޕް ހުޅުއްވާދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދު އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މިވޯކްޝޮޕްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފެމެލީ އެންޑް ޖެންޑަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ، ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ، އަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް ސެކްޝަނާއި އެން.
 
01 އޮކްޓޯބަރ 2016
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައިފި
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމީޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއިންތިޚާބަކީ މިއަހަރުގެ މާރިޗް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބު، އެސޯސިއޭޝަންގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެއިންތިޚާބު ބާޠިލުކުރެއްވުމަށްފަހު އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާ އެކުލާވާލައްވާފައިވާ ވަގުތީ ކޮމިޓީން ބޭއްވި އިންތިޚާބެކެވެ.
 
28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނުނު (18/2016) އާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ މިޤާނޫނަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ފަރާތުން ރާއްވަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.
 
27 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢަޒްލީން އަޙުމަދު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަރީފުއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި މިއަދުއޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ އަމަންއަމާންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
 
08 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ރީޖަނަލް އެމްބެސެޑަރ، ހޯމް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިހުންނަވާ ރީޖަނަލް އެމްބެސެޑަރ މިސްއިޒް ޝޯކޯ ނޯޑާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙުމަދުގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ތަފާތު ދާއިރާތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.