11 އޯގަސްޓް 2016
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުން ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
 
09 އޯގަސްޓް 2016
ހޯމްމިނިސްޓަރ މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢަޒްލީން އަޙުމަދު މަގާމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި މިމިނިސްޓްރީގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވުނު މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ދުވަހުން ދުވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށާއި ވެރިންވެސް އެވެރިއެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އިޙްތިރާމާއެކު ގުޅުންބާއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 
09 އޯގަސްޓް 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ޢާންމުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ޢާންމުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުއްވާފައިވާ އިޢުލާންގައިވާގޮތުން 2016 އޯގަސްޓް 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.
 
07 އޯގަސްޓް 2016
ކުޅުދުއްފުށި ލޯކަލް މާރުކޭޓް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފި
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ލޯކަލް މާރުކޭޓް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި އެސް ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރުއެވެ.
 
07 އޯގަސްޓް 2016
7 ވަނަ ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމްއާބާދުގައި ބާއްވައިފި
7 ވަނަ ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމް އާބާދުގައި ބާއްވައިިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުންބޭއްވުނީ 04 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހު ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމްއާބާދުގެ ސެރީނާ ހޮޓެލްގައެވެ. މިބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފެވެ.