23 ފެބްރުއަރީ 2017
ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފި
ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދު އެވެ.
 
12 ފެބްރުއަރީ 2017
ހޯމް މިނިސްޓަރ ގދ. އަތޮޅަށް ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް އަޒްލީން އަޙްމަދު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ އެއަތޮޅު ތިނަދޫއަށެވެ.
 
04 ފެބްރުއަރީ 2017
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުގެ މަގާމަށް ޢަލީ ޔޫސުފް ހޮވިއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުގެ މަގާމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޢަލީ ޔޫސުފް ހޮވިއްޖެއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ 2 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ. އެއީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޢަލީޔޫސުފާއި ޗެނަލް 13 ގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒުއެވެ.
 
30 ޖެނުއަރީ 2017
މުލަކު އަތޮޅު "ފާންތަރި" އެވޯޑު ހަފްލާ ބާއްވައިފި
މުލަކު އަތޮޅު "ފާންތަރި" އެވޯޑް ހަފްލާ ބާއްވައިފިއެވެ. މިހަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދެވެ. މިހަފްލާއަކީ މުލަކުއަތޮޅުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ޚިދުމަތްތެރީންނަށް އެވޯޑްދިނުމަށް މިޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ހަފްލާއެކެވެ.
 
25 ޖެނުއަރީ 2017
ޤައިދީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
މާފުށީ ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދެވެ.