07 މާރޗް 2017
ތަރިކަ މަޝްރޫޢު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި ޤައުމީ ރޫޙު ޢާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ތަރިކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މިމަޝްރޫޢު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.
 
06 މާރޗް 2017
ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާހް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާއާއި ބެހޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވައިފި
ިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާހް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާއާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ނޫސްކޮންފަރެންސެއް ބާއްވައިފިއެވެ.
 
05 މާރޗް 2017
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ އޮތީ ހުރަވީ ދުވަސްކަމުގައިވި ޖުމާދަލް އާޚިރާމަހުގެ 3 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުއެވެ.
 
28 ފެބްރުއަރީ 2017
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮންނާނެ
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މާލަންގައި އޮންނާނެއެވެ. މިޖަލްސާ އޮންނާނީ 03 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1438 (02 މާރިޗް 2017) ވާބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 08:30 ގައެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބުﷲ ސަޢީދެވެ.
 
28 ފެބްރުއަރީ 2017
ދިވެހީންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި، ޤައުމީ ރޫޙް އުފައްދައި އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮށް ދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ދިވެހީންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި، ޤައުމީ ރޫޙް އުފައްދައި އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙް ކުރުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މާދަމާރޭ (01 މާރިޗް 2017) 09:00 ގައި އޮންނާނެއެވެ. މިއީ ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެތިންމަހެއްގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ.