14 ނޮވެމްބަރ 2019
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރެވިގެންމިދަނީ ހަމައެކަނި ކުށްކުރާ މީހުން ހިފަހައްޓާ ހައްޔަރުކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެއްނޫން- ހޯމް މިނިސްޓަރ
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރެވިގެންމިދަނީ ހަމައެކަނި ކުށްކުރާ މީހުން ހިފަހައްޓާ ހައްޔަރުކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހދ.ނޮޅިވަރަމް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުވުމަށް މިއަދު އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރެވިގެން މިދަނީ އިޖުތިމާއީ ގޮތުންވެސް ރައްޔިތުންނާއެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށެވެ.
 
13 ނޮވެމްބަރ 2019
ފުލުހުންގެ މުއައްސަޞާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން މުޙިއްމު، ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ އެމަގަށް- ހޯމް މިނިސްޓަރ
ފުލުހުންގެ މުއައްސަޞާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން މުޙިއްމުކަމަށާއި، ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ އެމަގަށް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
 
12 ނޮވެމްބަރ 2019
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ބާއްވައިފި
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ރާއްެޖެ ޓީވީއާ ގުޅިގެން ޕެނަލްޑިސްކަޝަނެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ދެއްކި ޕެނަލްޑިސްކަޝަން ކުރިއަށްގެންދިޔައީ "ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން " މިތީމްގެ ދަށުންނެވެ.
 
04 ނޮވެމްބަރ 2019
ދޮގު ޚަބަރެއް ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވުމަކީ އެމުޖުތަމައެއްގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޒިންމާއެއް- ހޯމް މިނިސްޓަރ
ދޮގު ޚަބަރެއް ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައަށް، ފަރުދަށް، ޤައުމަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވުމަކީ އެމުޖުތަމައެއްގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
 
04 ނޮވެމްބަރ 2019
ދޮގު ޚަބަރު ހުއްޓުވުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި
"ދޮގު ޚަބަރު ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" މިޝިޢާރުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ދޮގު ޚަބަރު ހުއްޓުވުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފިއެވެ. ކެމްޕެއިން މިއަދު ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ.
 
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|