29 އޮކްޓޯބަރ 2019
ހުއްބުލް ވަޠަން ނުވަތަ ވަޠަންދެެކެ ލޯބިވުމަކީ ޤައުމަށް އުފަންވާ ޒިންމާދާރު ކޮންމެ މުޢާޠިނެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޤައުމީ ވާޖިބެއް- ހޯމް މިނިސްޓަރ
ހުއްބުލް ވަޠަން ނުވަތަ ވަޠަންދެެކެ ލޯބިވުމަކީ ޤައުމަށް އުފަންވާ ޒިންމާދާރު ކޮންމެ މުޢާޠިނެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޤައުމީ ވާޖިބެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެންވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
 
26 އޮކްޓޯބަރ 2019
އިންސާނީ މުޖުތަމައުއެއްގެ ކުރިމަގު ބަލާނެ ލޯގަނޑަކީ ޒުވާނުން- ހޯމް މިނިސްޓަރ
އިންސާނީ މުޖުތަމައެއްގެ، އިންސާނުން ދިރިއުޅޭ ވަޠަނެއްގެ، އެނަޞްލެއްގެ މައިބަދައަކީ ޒުވާނުންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ އއ.މަތިވެރީގައި ނިމުނު މިއަހަރުގެ 4 ވަނަ ޒުވާން ލީޑަރުންގެ ފޯރަމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އއ.
 
24 އޮކްޓޯބަރ 2019
ކުޑަކުދިންގެ ކުށުގެ ވެށީގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމުގައި ސިޔާސަތުތަކެއް، އަމާޒުތަކެއް އެބައޮތް- ހޯމް މިނިސްޓަރ
ކުޑަކުދިންގެ ކުށުގެ ވެށީގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމުގައި މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަކާއި، އަމާޒުތަކެއް އެބައޮތްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެންވިދާޅުވީ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން މިއަދު ބޭއްވި 27 ވަނަ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.
 
24 އޮކްޓޯބަރ 2019
މިއަހަރުގެ 4 ވަނަ ޔޫތް ލީޑާރސް ފޯރަމް މަތިވެރީގައި ފަށައިފި
މިއަހަރުގެ 4 ވަނަ ޔޫތް ލީޑާރސް ފޯރަމް އއ.މަތިވެރީގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ފޯރަމް މިއަދު ފެށި ނަމަވެސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ މިރެއެވެ. މަތިވެރީގައި މިއަދު ފެށި ފޯރަމްގައި އަތޮޅުގެ 8 ރަށަކުން ދަރިވަރުން ހިމެނޭގޮތަށް 80 އަށްވުރެ ގިނަ ޒުވާނުން ބައިވެރިވެއެވެ.
 
24 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފެށޭނެ
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފެށޭނެއެވެ. މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަން ދަސްކޮށް ދިނުމަށާއި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ލީޑަރުން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި ޔޫތް ލީޑާސް ނެޓްވޯކް ގުޅިގެން ހިންގާ 3 ދުވަހުގެ ސިލްސިލާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން އއ.