15 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޓްރެފިކަށް ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ޓްރެފިކް ޤަވާއިދުތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ މަގުމަތީގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރުމާއި، އެއްގަމު އުނޅަދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކާއި، ހިނގާބިގާވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިހުރި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
 
13 އޮކްޓޯބަރ 2019
ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އިޞްލާހުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި
ޖަލުގައިހުރި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އިޞްލާހުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާން މިކަމަށް އެދދިވަޑައިގަތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މެދުފަންތީގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިއަދު މާފުށި ޖަލުގައި ފެށި 5 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.
 
09 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން ވ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބާއްވާ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން ވ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފިއެވެ. ވ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދަނީ ކެޔޮދޫގައެވެ.
 
07 އޮކްޓޯބަރ 2019
ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހާގުޅިގެން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން ބޭއްވި އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ވުޒާރާތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބައިން 1 ވަނަ ހޯމްމިނިސްޓްރީ ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ފަރީދާ މުޙައްމަދު ވަނީ މުޅިމުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދާފައެވެ.
 
03 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޖަލުތަކަށް ވެއްދުން މަނާ އެއްޗެއް ވެއްދުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އޮފިސަރަކު ކަރެކްޝަން ސަރވިސްގައި ހުރުމަކީ ބަލައިގަންނާނެކަމެއްނޫން- މިނިސްޓަރ
ޖަލުތަކަށް ވެއްދުން މަނާ އެއްޗެއް ވެއްދުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އޮފިސަރަކު ކަރެކްޝަން ސަރވިސްގައި ހުރުމަކީ ބަލައިގަންނާނެކަމެއްނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު މާފުށި ޖަލުގައި ފެށި ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާތަކެތި ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.