04 ފެބްރުއަރީ 2017
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުގެ މަގާމަށް ޢަލީ ޔޫސުފް ހޮވިއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުގެ މަގާމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޢަލީ ޔޫސުފް ހޮވިއްޖެއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ 2 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ. އެއީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޢަލީޔޫސުފާއި ޗެނަލް 13 ގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒުއެވެ.
 
30 ޖެނުއަރީ 2017
މުލަކު އަތޮޅު "ފާންތަރި" އެވޯޑު ހަފްލާ ބާއްވައިފި
މުލަކު އަތޮޅު "ފާންތަރި" އެވޯޑް ހަފްލާ ބާއްވައިފިއެވެ. މިހަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދެވެ. މިހަފްލާއަކީ މުލަކުއަތޮޅުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ޚިދުމަތްތެރީންނަށް އެވޯޑްދިނުމަށް މިޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ހަފްލާއެކެވެ.
 
25 ޖެނުއަރީ 2017
ޤައިދީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
މާފުށީ ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދެވެ.
 
11 ޖެނުއަރީ 2017
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސްފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ.
 
03 ޖެނުއަރީ 2017
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ އިޢުލާންގައިވާގޮތުން މިމަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީޑިއާތަކުން 9 ޖަނަވަރީ 2017 ވާ ހޯމަދުވަހު 13:30 ގެ ކުރިން ފޮޓޯއާއި ވަނަވަރު، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި، ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއާއި ކުށުގެރެކޯޑްގެ ކޮޕީއަކާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުއްވުންޖެހެއެވެ.