05 މާރޗް 2017
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ އޮތީ ހުރަވީ ދުވަސްކަމުގައިވި ޖުމާދަލް އާޚިރާމަހުގެ 3 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުއެވެ.
 
28 ފެބްރުއަރީ 2017
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮންނާނެ
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މާލަންގައި އޮންނާނެއެވެ. މިޖަލްސާ އޮންނާނީ 03 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1438 (02 މާރިޗް 2017) ވާބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 08:30 ގައެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބުﷲ ސަޢީދެވެ.
 
28 ފެބްރުއަރީ 2017
ދިވެހީންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި، ޤައުމީ ރޫޙް އުފައްދައި އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮށް ދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ދިވެހީންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި، ޤައުމީ ރޫޙް އުފައްދައި އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙް ކުރުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މާދަމާރޭ (01 މާރިޗް 2017) 09:00 ގައި އޮންނާނެއެވެ. މިއީ ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެތިންމަހެއްގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ.
 
23 ފެބްރުއަރީ 2017
ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފި
ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދު އެވެ.
 
12 ފެބްރުއަރީ 2017
ހޯމް މިނިސްޓަރ ގދ. އަތޮޅަށް ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް އަޒްލީން އަޙްމަދު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ އެއަތޮޅު ތިނަދޫއަށެވެ.