07 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ޔޫތް ލީޑަރސް ނެޓްވޯކްގެ 2 ވަނަ ދައުރަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި
ޔޫތް ލީޑަރސް ނެޓް ވޯކުގެ 2 ވަނަދައުރަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައި އެމެމްބަރުންނަށް މިއަދު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވައިފިއެވެ. މިކަންއޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައެވެ. އައްޔަންކުރެވުނު 15 މެމްބަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙުމަދުއެވެ.
 
04 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީން މީޑިއާތަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ވަގުތީ ކޮމިޓީން މިއަދު މީޑިއާތަކާއި ބައްދަކު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު ހަވީރު 16:15 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގައެވެ.
 
31 އޯގަސްޓް 2016
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ބްރައިސް ހަޗަސަން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙުމަދާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހައިކޮމިޝަނަރގެ އަރިހުގައި ވަޑައިގަތީ އޮސްޓްރޭލިއަން ހައިކޮމިޝަންގެ ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ ނިކޮލަސް ބާރނެޓެވެ.
 
30 އޯގަސްޓް 2016
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނާއި ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ގެ އިންތިޚާބު ގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި
މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާ 5 މެންބަރުން ހިމެނޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާރ އެކުލަވާލައިފިއެވެ.
 
26 އޯގަސްޓް 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރުގެ މަގާމަށް މުޙައްމަދު ޙައްސާނު ހޮވިއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރުގެ މަގާމަށް މުޙައްމަދު ޙައްސާން ހޮވިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި މިއަދު ބޭއްވި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ 2 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ.....