03 އޯގަސްޓް 2017
ސަރުކާރުން އެހީދެވުނު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު މޮނިޓަރކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ބ. ޅ އަތޮޅަށް ފުރައިފި
ސަރުކާރުން އެހީދެވުނު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު މޮނިޓަރކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ބ. އަދި ޅ. އަތޮޅަށް މިއަދު ފުރައިފިއެވެ. 2016 ވަނަ ޖަމްޢިއްޔާތައް ކުރިއަރުވާ ބާރުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން 13 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް 2.
 
03 އޯގަސްޓް 2017
މީރާގެ ފަރާތުން ޓެކްސްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވައިފި
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓެކްސްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ދެސެޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިސެޝަނުގައި މިނިސްޓްރީގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.
 
02 އޯގަސްޓް 2017
މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަޅުތައް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އެއްވެސް ލަސްކުރުމެއް ނެތި އަޅަމުންކަމަށް ހޯމްމިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަޅުތައް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އެއްވެސް ލަސްކުރުމެއް ނެތި އަޅަމުންކަމަށާއި މިކަމުގައި އެއްވެސް ވަރެއްގެ ދުލެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްްޖެއެވެ.
 
30 ޖުލައި 2017
މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމީ ކުޅިވަރުތައް ބާއްވައިފި
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ކުޅިވަރުތައް ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ގަލޮޅުދަނޑުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްްޤައްޔޫމްގެ ދެކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު މުޙައްމަދު ނަވާޒު ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.
 
27 ޖުލައި 2017
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކެޑޭޓް ކޯ އިން ބާއްވާ ޕެރޭޑާއި ރޫޓްމާޗް މިއަދު މާލޭގައި އޮންނާނެ
މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބާއްވާ ޕެރޭޑާއި ރޫޓްމާޗު 2017 ޖުލައި 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު 4:30 ގައި މާލޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޕެރޭޑާއި ރޫޓްމާޗުގައި ބައިވެރިވާނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް، ކަލާފާނު ސްކޫލް، ތާޖުއްދީން ސްކޫލް، ހިރިހާ ސްކޫލް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، މުހްޔިއްދީން ސްކޫލް، ޣާޒީ ސްކޫލް، ރެހެންދި ސްކޫލް، އަދި އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލެވެ.