02 އޯގަސްޓް 2017
މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަޅުތައް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އެއްވެސް ލަސްކުރުމެއް ނެތި އަޅަމުންކަމަށް ހޯމްމިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަޅުތައް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އެއްވެސް ލަސްކުރުމެއް ނެތި އަޅަމުންކަމަށާއި މިކަމުގައި އެއްވެސް ވަރެއްގެ ދުލެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްްޖެއެވެ.
 
30 ޖުލައި 2017
މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމީ ކުޅިވަރުތައް ބާއްވައިފި
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ކުޅިވަރުތައް ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ގަލޮޅުދަނޑުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްްޤައްޔޫމްގެ ދެކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު މުޙައްމަދު ނަވާޒު ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.
 
27 ޖުލައި 2017
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކެޑޭޓް ކޯ އިން ބާއްވާ ޕެރޭޑާއި ރޫޓްމާޗް މިއަދު މާލޭގައި އޮންނާނެ
މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބާއްވާ ޕެރޭޑާއި ރޫޓްމާޗު 2017 ޖުލައި 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު 4:30 ގައި މާލޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޕެރޭޑާއި ރޫޓްމާޗުގައި ބައިވެރިވާނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް، ކަލާފާނު ސްކޫލް، ތާޖުއްދީން ސްކޫލް، ހިރިހާ ސްކޫލް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، މުހްޔިއްދީން ސްކޫލް، ޣާޒީ ސްކޫލް، ރެހެންދި ސްކޫލް، އަދި އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލެވެ.
 
24 ޖުލައި 2017
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު 67 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި 67 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިއެވެ. މިޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަޤްސަދަކީ އިޖްތިމާއީ ކަންކަމާއި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކުޅިވަރު އަދި ދީނީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކެވެ.
 
18 ޖުލައި 2017
ޑްރެސް ރިހާސަލަށް ފާސްދޫކުރަން މާދަމާ ފަށާނެ
މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޑްރެސް ރިހާސަލް 2017 ޖުލައި 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިޑްރެސް ރިހާސަލް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ފާސްދޫކުރުން 2017 ޖުލައި 19، 20، 22، 23 މިދުވަސްތަކުގެ މެންދުރު 13:00 ން ފެށިގެން ހަވީރުގެ 18:30 ގެ ނިޔަލަށް ވެލާނާގޭ ތިރީގައި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.