25 ޖެނުއަރީ 2017
ޤައިދީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
މާފުށީ ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާފުށީ ޖަލުގައި ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދެވެ.
 
11 ޖެނުއަރީ 2017
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސްފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ.
 
03 ޖެނުއަރީ 2017
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ އިޢުލާންގައިވާގޮތުން މިމަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީޑިއާތަކުން 9 ޖަނަވަރީ 2017 ވާ ހޯމަދުވަހު 13:30 ގެ ކުރިން ފޮޓޯއާއި ވަނަވަރު، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި، ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއާއި ކުށުގެރެކޯޑްގެ ކޮޕީއަކާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުއްވުންޖެހެއެވެ.
 
12 ޑިސެމްބަރ 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލްއަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު މިއަދު އޮންނާނެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ 13 މެންބަރުންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ މިކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުން މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިއަދު 16:15 ން 17:15 ށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމުގައި 86 ފަރާތުން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެއެވެ.
 
24 ނޮވެމްބަރ 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ޑިސެމްބަރ ދެ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ދައުރު ހަމަވާތީ، މިކައުންސިލަށް އަލުން މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުން 2016 ޑިސެމްބަރު 02 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 16:15 ން 17:15 ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ ސެމިނަރ ރޫމުގައި ގައި އޮންނާނެއެވެ.