04 އޮކްޓޯބަރ 2017
މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ގދ. އަތޮޅުގެ ތިންރަށަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަށް ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމާއި، މިނިސްޓްރީން އެހީދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ގދ. ގެ ތިން ރަށަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ޓީމެއް ދަތުރެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.
 
27 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުން" މިނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް އއ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން "ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުން" މިނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް އއ. ރަސްދޫގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޝިފާޤް މުފީދެވެ.
 
24 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ދޭ ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުޅަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ނަމްބަރު
(IUL)10-K/10/2017/23
(24 ޖުލައި 2017) އިއުލާނުގައިވާ އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.
 
24 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ދަތުރެއްކޮށްފި
މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަތުރެއްކޮށްފިއެވެ. މިމަހުގެ 20 ން 22 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިދަތުރުގައި ގޮސްފައިފައިވަނީ ހއ. ކެލާ އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ. މިގޮތުން މިދަތުރުގައި ހއ.
 
26 އޯގަސްޓް 2017
ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފަށައިފި
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލާ އެޓާނީޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކާއެކު ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢަބްދުލް ޣަފޫރުއެވެ.