05 އޮކްޓޯބަރ 2017
ދެއަތޮޅެއްގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ދަތުރެއް ފަށައިފި
ށ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންގެންދާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ޓީމެއް،ދަތުރުރުކުރަމުން އެބަގެންދަވައެވެ. މިމަހުގެ 4 ން 5 ށް ކުރަމުން ގެންދާ މިދަތުރުގައި ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކަކީ ށ.
 
04 އޮކްޓޯބަރ 2017
މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ގދ. އަތޮޅުގެ ތިންރަށަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަށް ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމާއި، މިނިސްޓްރީން އެހީދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ގދ. ގެ ތިން ރަށަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ޓީމެއް ދަތުރެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.
 
27 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުން" މިނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް އއ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން "ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުން" މިނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް އއ. ރަސްދޫގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޝިފާޤް މުފީދެވެ.
 
24 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ދޭ ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުޅަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ނަމްބަރު
(IUL)10-K/10/2017/23
(24 ޖުލައި 2017) އިއުލާނުގައިވާ އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.
 
24 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ދަތުރެއްކޮށްފި
މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަތުރެއްކޮށްފިއެވެ. މިމަހުގެ 20 ން 22 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިދަތުރުގައި ގޮސްފައިފައިވަނީ ހއ. ކެލާ އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ. މިގޮތުން މިދަތުރުގައި ހއ.