24 އޮކްޓޯބަރ 2019
ކުޑަކުދިންގެ ކުށުގެ ވެށީގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމުގައި ސިޔާސަތުތަކެއް، އަމާޒުތަކެއް އެބައޮތް- ހޯމް މިނިސްޓަރ
ކުޑަކުދިންގެ ކުށުގެ ވެށީގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމުގައި މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަކާއި، އަމާޒުތަކެއް އެބައޮތްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެންވިދާޅުވީ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން މިއަދު ބޭއްވި 27 ވަނަ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.
 
24 އޮކްޓޯބަރ 2019
މިއަހަރުގެ 4 ވަނަ ޔޫތް ލީޑާރސް ފޯރަމް މަތިވެރީގައި ފަށައިފި
މިއަހަރުގެ 4 ވަނަ ޔޫތް ލީޑާރސް ފޯރަމް އއ.މަތިވެރީގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ފޯރަމް މިއަދު ފެށި ނަމަވެސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ މިރެއެވެ. މަތިވެރީގައި މިއަދު ފެށި ފޯރަމްގައި އަތޮޅުގެ 8 ރަށަކުން ދަރިވަރުން ހިމެނޭގޮތަށް 80 އަށްވުރެ ގިނަ ޒުވާނުން ބައިވެރިވެއެވެ.
 
24 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފެށޭނެ
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފެށޭނެއެވެ. މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަން ދަސްކޮށް ދިނުމަށާއި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ލީޑަރުން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި ޔޫތް ލީޑާސް ނެޓްވޯކް ގުޅިގެން ހިންގާ 3 ދުވަހުގެ ސިލްސިލާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން އއ.
 
21 އޮކްޓޯބަރ 2019
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލީ ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށެވެ.
 
17 އޮކްޓޯބަރ 2019
ފުލުހުން ވާންޖެހޭނީ އަމިއްލަ އެދުމާ މަޞްލަހަތަށްވުރެ, ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ މަޞްލަހަތާ އުއްމީދުތައް އިސްކުރާ ބަޔަކަށް- ހޯމް މިނިސްޓަރ
އަމިއްލަ އެދުމާއި، މަޞްލަހަތަށްވުރެ, ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ މަޞްލަހަތާ އުއްމީދުތައް އިސްކުރަން ފުލުހުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާން މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަތީ ޝަރަފްގެ ނިޝާނާއި ކުލަ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިއަދު ފުލުހުންނާ މުހާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.