13 އޭޕްރީލް 2019
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވައިފި
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ. ޝަހީދުންގެ ދުވަހަކީ ޕޯޗްގީޒުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރައްވަނިކޮށް އަލިރަސްގެފާން ޝަހީދުވި ދުވަހެވެ.
 
12 އޭޕްރީލް 2019
ޤައިދީންގެ އުފެއްދުންތައް ދައްކުވައިދޭ އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ ފެއަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިިފި
މާފުށި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޤައިދީންގެ އުފެއްދުންތައް ދައްކުވައިދޭ އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވިޓީ ފެއަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.
 
10 އޭޕްރީލް 2019
ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި އަލަށް ހެދި ޔުނިޓް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި އަލަށް ހެދި ޔުނިޓް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަކީ ރާއްޖޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން، އެމީހުންގެ ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެންދެން، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބައިތިއްބާ ތަނެވެ.
 
29 މާރޗް 2019
ފުލުހުން އަތްދިއްކޮށްލާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
ފުލުހުން އަތްދިއްކޮށްލާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އިލްޠިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާން މިކަމަށް އިލްޠިމާސްކުރެއްވީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 86 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.
 
28 މާރޗް 2019
ނޭޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕްކެޓް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލާ، ފުރަަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
ނޭޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕްކެޓް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލާ، އެކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިކޮމިޓީއަކީ ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ (ކެޓް) އަދި އެކޮންވެންޝަންގެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް (އެޕްކެޓް)ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރުން ލާޒިމް ކަންތައްތައް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.