03 ނޮވެމްބަރ 2017
މިއަދަކީ ނަޞްރުގެ ދުވަސް
މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހެވެ. އާދެ 1988 ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއަކީ ދިވެހީންގެ މަދުބަޔަކު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެ ވެރިކަމުގެ ބޭނުމުގައި ތަމަޅަ ޓެރެރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައިވާ ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޓެމިލް އީލާމް (ޕްލޯޓް ޖަމާޢަތް) ގުޅިގެން ހިންގި ވަރަށް އަނިޔާވެރި ޙަމަލާއެކެވެ.
 
01 ނޮވެމްބަރ 2017
ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނޮވެމްބަރ 6 ގައި ނުބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
......
 
26 އޮކްޓޯބަރ 2017
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނޮވެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އޮންނާނެ
މިއަހަރު ޖުމްހޫރީދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ނޮވެމްބަރ 11ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އޮންނާނެއެވެ. ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ޤައުމީ ދުވަސް ކައިރި ކައިރީގައި އަންނާތީ، ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އެއް ޖަލްސާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށެވެ.
 
17 އޮކްޓޯބަރ 2017
"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުން" މިނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ޅ. އަތޮޅުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުން" މިނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ޅ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިމަހުގެ 18 އިން 19 އަށް ޅ.
 
11 އޮކްޓޯބަރ 2017
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް މިނިސްޓްރީގައި 107 ޖަމުޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފި
ޖަމުޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 107 ޖަމުޢިއްޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައެވެ. މި ގެ ތެރޭގައި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއާއި މީހުން ބިނާ ކުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި އަދި ކުޅިވަރާއި ދީނީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޖަމުޢީއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވެއެވެ.