23 ޖޫން 2016
ހޯމްމިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިމަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހޫރެވެ.....
 
17 ޖޫން 2016
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ހޯމްމިނިސްޓަރ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ސެނަކޯމާލަމުގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި، ކޯސްތަކުގެ ތެރޭން ކޮންމެ ކޯހަކުންވެސް ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވުނު ކުދިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީވެސް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަޞީރެވެ.
 
16 ޖޫން 2016
އައި އެސް ޑީ ބީ – ޓީ އެއްބަސް ވުމުގައި ޖައިކާ އާއި އެކު ހޯމް މިނިސްޓްރީ އިން ސޮއިކުރައްވައިފި
އިންޓަރގްރޭޓަޑް ސަރވިސަސް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޓެރެސްޓީރިއަލް އެއްބަސްވުމުގައި ޖައިކާ އާއި އެކު ހޯމް މިނިސްޓްރީ އިން މިއަދު ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އައި އެސް ޑީ ބީ – ޓީ އެއްބަސް ވުމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަޞީރެވެ.
 
12 ޖޫން 2016
ރިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޚާތިމް އިބްރާހިމް އެލްޖީއޭގެ ރައީސް އަދި ހޯމްމިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.
ރިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޚާތިމް އިބްރާހިމް އެލްޖީއޭގެ ރައީސް އަދި ހޯމްމިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ އެއްފަސް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދ.
 
09 ޖޫން 2016
ޓާރކިޝް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖަންސީ އިން ހޯމްމިނިސްޓްރީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޓާރކިޝް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖަންސީގެ (ޓީކާ) ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި ޓީކާގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހުރި ކަންކަން ތަންފީޒްކުރުމަށް ދެވެން އޮތް އެހީތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.