03 ޑިސެމްބަރ 2017
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސްފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ބާއްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސްފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެެވެ. މިޙަރަކާތް އޮންނާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 8 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 ން 11:00 އަށެވެ.
 
29 ނޮވެމްބަރ 2017
ހަރުދަނާ މައިންބަފައިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް އުނގައްނައިދޭ ފެސިލިޓޭޓަރުން ތަމްރީނުކުރުުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށްް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
ހަރުދަނާ މައިންބަފައިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް އުނގައްނައިދޭ ފެސިލިޓޭޓަރުން ތަމްރީނުކުރުުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށްް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ޝީ ބިލްޑިންގްގައި ބާއްވައިފިއެވެ.
 
28 ނޮވެމްބަރ 2017
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއި ދެމެދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ 27 ނޮވެމްބަރ 2017 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ޔޫތް މިނިސްޓްރީގައެވެ.
 
26 ނޮވެމްބަރ 2017
ޖުމްހޫރީ 50 ގެ ލޯގޯ އެކެއް ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި
ޖުމްހޫރީ 50 ގެ ލޯގޯ 1 ޖަނަވަރީން 2018 ފެށިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފިއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރަކީ، ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް ފަންސާސް އަހަރުފުރޭ އަހަރުކަމަށްވުމާއެކު ޖުމްހޫރީ ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލޯގޯ 1 ޖަނަވަރީ 2018 ން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް އަންގަވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވަނީ ދެންނެވުމަށް ނެރެފައެވެ.
 
23 ނޮވެމްބަރ 2017
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއެްގައި ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއެްގައި ސްރީލަންކާއަށް މިއަދު ފުރާ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅަކީ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސައުތު އޭޝިޔާ ރީޖަންގައި، ރީޖަނަލް ކްރިމިނަލް އިންޓެލިޖެންސް ޝެއަރިންގ ސެންޓަރއެއް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ހައިލެވެލް މީޓިންގ އޮފް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ.