28 ނޮވެމްބަރ 2017
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއި ދެމެދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ 27 ނޮވެމްބަރ 2017 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ޔޫތް މިނިސްޓްރީގައެވެ.
 
26 ނޮވެމްބަރ 2017
ޖުމްހޫރީ 50 ގެ ލޯގޯ އެކެއް ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި
ޖުމްހޫރީ 50 ގެ ލޯގޯ 1 ޖަނަވަރީން 2018 ފެށިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފިއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރަކީ، ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް ފަންސާސް އަހަރުފުރޭ އަހަރުކަމަށްވުމާއެކު ޖުމްހޫރީ ފަންސާހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލޯގޯ 1 ޖަނަވަރީ 2018 ން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް އަންގަވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވަނީ ދެންނެވުމަށް ނެރެފައެވެ.
 
23 ނޮވެމްބަރ 2017
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއެްގައި ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއެްގައި ސްރީލަންކާއަށް މިއަދު ފުރާ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅަކީ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސައުތު އޭޝިޔާ ރީޖަންގައި، ރީޖަނަލް ކްރިމިނަލް އިންޓެލިޖެންސް ޝެއަރިންގ ސެންޓަރއެއް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ހައިލެވެލް މީޓިންގ އޮފް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ.
 
22 ނޮވެމްބަރ 2017
ފުނަދޫގައި މީހުން އާބާދުވިތާ 50 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފި
ށ. ފުނަދޫގައި މީހުން އާބާދުވިތާ 50 އަހަރުފުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި އަދި ފުނަދޫ ކަމުވޮށިގެންވާ ބޭފުޅުންނާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފުނަދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ.
 
22 ނޮވެމްބަރ 2017
އެންޑީއޭގެ ފަރާތުން އެއިދާރާގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވައިފި
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން އެއިދާރާއިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިސެޝަނުގައި މަސްތުވާތަކެތިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ޑްރަގް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ޑްރަގު އެޖެންސީގެ ފަރުވާގެ ނިޒާމާއި އަދި ލިބެންހުރި ފަރުވާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނެވެ.