07 އޯގަސްޓް 2017
ހޯމް މިނިސްޓަރ، ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް އަޒްލީން އަޙްމަދު ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވީ އެރަށުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދްމަތް ޤާއިމުކުރުމާއި، އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
 
03 އޯގަސްޓް 2017
ސަރުކާރުން އެހީދެވުނު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު މޮނިޓަރކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ބ. ޅ އަތޮޅަށް ފުރައިފި
ސަރުކާރުން އެހީދެވުނު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު މޮނިޓަރކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ބ. އަދި ޅ. އަތޮޅަށް މިއަދު ފުރައިފިއެވެ. 2016 ވަނަ ޖަމްޢިއްޔާތައް ކުރިއަރުވާ ބާރުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން 13 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް 2.
 
03 އޯގަސްޓް 2017
މީރާގެ ފަރާތުން ޓެކްސްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވައިފި
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓެކްސްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ދެސެޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިސެޝަނުގައި މިނިސްޓްރީގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.
 
02 އޯގަސްޓް 2017
މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަޅުތައް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އެއްވެސް ލަސްކުރުމެއް ނެތި އަޅަމުންކަމަށް ހޯމްމިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަޅުތައް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އެއްވެސް ލަސްކުރުމެއް ނެތި އަޅަމުންކަމަށާއި މިކަމުގައި އެއްވެސް ވަރެއްގެ ދުލެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްްޖެއެވެ.
 
30 ޖުލައި 2017
މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމީ ކުޅިވަރުތައް ބާއްވައިފި
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ކުޅިވަރުތައް ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ގަލޮޅުދަނޑުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްްޤައްޔޫމްގެ ދެކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު މުޙައްމަދު ނަވާޒު ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.