01 ފެބްރުއަރީ 2018
ޒުވާނުންގެ މާދިރީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯމް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ޒުވާނުންގެ މަދިރީ (ނަމޫނާ މަޖިލީސް) އެއް ބޭއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ ހޯމް އެފެއާޒުން ނިންމާ އެމަޖީލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީން މިކަމަށް އެދި އާންމުކުރި އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުން މިމާދިރީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޮލެޖް، ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ހައިސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެއެވެ.
 
30 ޖެނުއަރީ 2018
ނޫސްމަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފި
ނޫސްމަޖައްލާއާއި އެނޫންވެސް މިފަދަތަކެތި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤަވަޢިދު އިޞްލާޙުކޮށް މިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިގަވާޢިދުގައި ނޫހާއި މަޖައްލާ އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާގެ ބައިތައް ވަކިވަކިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
 
17 ޖެނުއަރީ 2018
ހޯމްއެފެއާޒް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އާދައުރަކަށް އިފްތިތާހްކޮށްފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް އާދައުރަކަށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ބޭއްވި މި ހަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙްމަދެވެ. މި ހަފްލާގައި މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުލަބުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ކުލަބުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަރުވުމަށް ހިތްވަރުދެއްވިއެވެ.
 
09 ޖެނުއަރީ 2018
2017 ވަނަ އަހަރު 139 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވޭ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ނިމިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރު 139 ޖަމްޢިއްޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައެވެ. މީގެތެރޭގައި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއާއި މީހުން ބިނާ ކުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ދިވެހި ބަހާއި ޘަޤާފަތް ކުރިއެރުވުމާއި ކުޅިވަރާއި ދީނީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޖަމްޢީއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 
26 ޑިސެމްބަރ 2017
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ފެށިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:15 ގައި ވެލާނާގޭ ސަރަހައްދުން ފެށިގެންނެވެ.