26 ޑިސެމްބަރ 2017
މިއަދަކީ ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް
2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:23 ގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް މިފަދަ އެންމެ ހިތާމަވެރި ކާރިސާ އެވެ. މިކާރިސާއަށް މިއަދު މިފުރުނީ 13 އަހަރެވެ.
 
24 ޑިސެމްބަރ 2017
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި 26 ޑިސެންބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:00 ގައި މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
21 ޑިސެމްބަރ 2017
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވައިފި
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މައިދާނުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާގައި މަރްޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނާއިބު އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙްމަދެވެ.
 
19 ޑިސެމްބަރ 2017
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ދުޢާއެއްކޮށްފި
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި ގުޅިގެން މިރޭ މަޣުރިބު ނަމާދަށްފަހު ޚާއްޞަދުޢާއެއްކޮށްފިއެވެ. މިދުޢާގައި ދިވެހި ދަޢުލަތަކީ އިސްލާމީ މިނިވަން ދަޢުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ތާއަބަދު ލެއްވުމާއި، ދިވެހި ފަސްގަނޑުން އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ޖާގަ ނުދެއްވުމަށާއި، މުޖުތަމައުގެ އަމަންއަމާންކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައި ދިވެހިން ލެއްވުމަށާއި ފިތުނަ ފަސާދައާއި ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަމުން ހިތްތައް ސަލާމްތަވެފައި ތިބި ބަޔަކުކަމުގައި އެންމެހާ މުސްލިމުން ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކޮށްފައިވެއެވެ.
 
19 ޑިސެމްބަރ 2017
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް މިރޭ ފަށާނެ
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޙަރަކާތްތައް މިރޭ ފެށޭނެއެވެ. މިޙަރަކާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިރޭގެ މަޣުރިބު ނަމާދަށްފަހު ދުވަހާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަދުޢާއެއް ކުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އޮންނާނެއެވެ.