17 ޖެނުއަރީ 2018
ހޯމްއެފެއާޒް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އާދައުރަކަށް އިފްތިތާހްކޮށްފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް އާދައުރަކަށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ބޭއްވި މި ހަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙްމަދެވެ. މި ހަފްލާގައި މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުލަބުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ކުލަބުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަރުވުމަށް ހިތްވަރުދެއްވިއެވެ.
 
09 ޖެނުއަރީ 2018
2017 ވަނަ އަހަރު 139 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވޭ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ނިމިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރު 139 ޖަމްޢިއްޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައެވެ. މީގެތެރޭގައި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއާއި މީހުން ބިނާ ކުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ދިވެހި ބަހާއި ޘަޤާފަތް ކުރިއެރުވުމާއި ކުޅިވަރާއި ދީނީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޖަމްޢީއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 
26 ޑިސެމްބަރ 2017
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ފެށިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:15 ގައި ވެލާނާގޭ ސަރަހައްދުން ފެށިގެންނެވެ.  
26 ޑިސެމްބަރ 2017
މިއަދަކީ ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް
2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:23 ގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް މިފަދަ އެންމެ ހިތާމަވެރި ކާރިސާ އެވެ. މިކާރިސާއަށް މިއަދު މިފުރުނީ 13 އަހަރެވެ.
 
24 ޑިސެމްބަރ 2017
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި 26 ޑިސެންބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:00 ގައި މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.