11 މާރޗް 2018
"ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން" މިނަމުގައި ފޯރަމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި "ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން" މިނަމުގައި ފޯރަމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިފޯރަމް ބޭއްވުނީ މިމަހުގެ 9 ން 10 އަށެވެ. މިފޯރަމަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން، ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ލީޑަރުން އުފެއްދުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި ގުޅިގެން ޔޫތް ލީޑާސް ނެޓްވޯކް އިން އިސްނަގައިގެން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއަ ފޯރަމެކެވެ.
 
11 މާރޗް 2018
ކްލަބް/ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ކްލަބް/ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، އަހަރީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިމިވަނީ ކުރިން މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަކީ ބަންދުދުވަހެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ.
 
08 މާރޗް 2018
ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި މިއަދު ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކަނބަލުންނަށް ވަނީ ފިނިފެންމަލަކާއެކު ރަތްދޫލައިގެ މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.
 
07 މާރޗް 2018
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައިފި
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ޢަބްްދުﷲ ޖިހާދެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރަން ފެށި ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނާއިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގެވެސް މިނިވަންކަމުގައި އެންމެ މުހިއްމު އަސާސްއަކީ ޤައުމިއްޔަތުކަމަށާއި، ޤައުމިއްޔަތު ނިކަމެތިވެއްޖެނަމަ އެ ޤައުމެއް ގެއްލުމާއި ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގެންދާނެކަމަށާއި، ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރާއިރު، ޤައުމިއްޔަތުގެ ހަޤީޤީ މަސްދަރާއި، ޤައުމިއްޔަތުގެ އަސާސްތަކާއި، ސިފަތަކާމެދު ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކުމެ ވިސްނާ، ފިކުރުކުރުން މުހިއްމުކަމަށެވެ.
 
26 ފެބްރުއަރީ 2018
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 2018 މާރިޗު 06 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައެވެ.