29 މާރޗް 2018
ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް ފަންސާސްއަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމާއި، ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް ދިހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ
ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް ފަންސާސްއަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް ދިހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި، ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކާއި، ޓެލެންޓް ޝޯ އެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
28 މާރޗް 2018
"ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން" މިނަމުގައި ފޯރަމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި "ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން" މިނަމުގައި ފޯރަމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ފޯރަމް އޮންނާނީ މިމަހުގެ 30 ން 31 އަށެވެ. މިފޯރަމަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން، ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ލީޑަރުން އުފެއްދުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި ގުޅިގެން ޔޫތް ލީޑާސް ނެޓްވޯކް އިން އިސްނަގައިގެން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފޯރަމެކެވެ.
 
25 މާރޗް 2018
އިޞްލާހްކުރެވުނު ގަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ނޫސްތަކުގެ އެޑިޓަރުން ބަދަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު 18 މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި
އިޞްލާހްކުރެވުނު ގަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ނޫސްތަކުގެ އެޑިޓަރުން ބަދަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު 18 މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށް އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އެއިޢުލާންގައިވާގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 47/78 "ނޫސްމަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު" ގެ 1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ "ނޫސްމަޖައްލާ އާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" އިޞްލާޙްކުރެވިފައިވާތީ މިގަވާޢިދުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޫސްމަޖައްލާތަކުގެ އެޑިޓަރުގެ ޝަރުޠެއްގެ ގޮތުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ޑިގްރީއެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ޝާއިޢުކުރާ ނޫހެއްގައި 5 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެކަމުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.
 
18 މާރޗް 2018
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޝަންގައި އެކުންފުނީގެ ތަފާތު ސްކީމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
 
14 މާރޗް 2018
ހޯމްމިނިސްޓްރީން އެހީދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަށް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ދަތުރުތަކެއް މ. އަދި އދ. އަތޮޅަށް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފަ
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން 2016 ވަނަ އަހަރު އެހީދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި ސާކް މޮޑެލް ވިލެޖެއްގެ ގޮތުގައި މ.މުލައް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެރަށާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް، މުލަކު އަތޮޅަށާއި އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރިއަށް ދަތުރެއް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.