08 މާރޗް 2018
ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި މިއަދު ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކަނބަލުންނަށް ވަނީ ފިނިފެންމަލަކާއެކު ރަތްދޫލައިގެ މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.
 
07 މާރޗް 2018
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައިފި
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ޢަބްްދުﷲ ޖިހާދެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރަން ފެށި ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނާއިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގެވެސް މިނިވަންކަމުގައި އެންމެ މުހިއްމު އަސާސްއަކީ ޤައުމިއްޔަތުކަމަށާއި، ޤައުމިއްޔަތު ނިކަމެތިވެއްޖެނަމަ އެ ޤައުމެއް ގެއްލުމާއި ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގެންދާނެކަމަށާއި، ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރާއިރު، ޤައުމިއްޔަތުގެ ހަޤީޤީ މަސްދަރާއި، ޤައުމިއްޔަތުގެ އަސާސްތަކާއި، ސިފަތަކާމެދު ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކުމެ ވިސްނާ، ފިކުރުކުރުން މުހިއްމުކަމަށެވެ.
 
26 ފެބްރުއަރީ 2018
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 2018 މާރިޗު 06 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައެވެ.
 
21 ފެބްރުއަރީ 2018
"ޖުމްހޫރީ ފަންސާސް، ހުރަވީ ބަހުސް" ގެ ނަމުގައި ބަހުސެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެ
މިއަހަރަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް ފަންސާސް އަހަރުފުރޭ އަހަރު ކަމަށްވާތީ، ޖުމްހޫރީ ފަންސާހާއި ގުޅުވައިގެން މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި "ޖުމްހޫރީ ފަންސާސް، ހުރަވީ ބަހުސް" ގެ ނަމުގައި ބަހުޘެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
20 ފެބްރުއަރީ 2018
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަން ފަށައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ސިިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ތަކެއް ބާއްވަން ފަށައިފިއެވެ. މިމަޝަވްރާތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުމާއި ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްއަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސިލިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ގުޅިގެން 2018 އޭޕްރީލް ފުރަތަމަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބާއްވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.