08 އޭޕްރީލް 2018
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްވަފުންގެ ޓެލެންޓް ޝޯއެއް ބާއްވައިފި
ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް ފަންސާސް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމާއި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ދިހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޓެލެންޓް ޝޯއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.
 
05 އޭޕްރީލް 2018
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ނ. މަނަދޫގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެ
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މަނަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ ސާކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހިންގާ ކޮމިޔުނިޓީ އީ-ސެންޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް "އެމްޕަވަރިންގ ރޫރަލް ކޮމިޔުނިޓީސް – ރީޗިންގ ދަ އަންރީޗްޑް" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
 
01 އޭޕްރީލް 2018
"ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން" މިނަމުގައި ފޯރަމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި "ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން" މިނަމުގައި ފޯރަމެއް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިފޯރަމް ބޭއްވުނީ މާޗްމަހުގެ 30 ން 31 އަށެވެ. މިފޯރަމަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން، ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ލީޑަރުން އުފެއްދުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި ގުޅިގެން ޔޫތް ލީޑާސް ނެޓްވޯކް އިން އިސްނަގައިގެން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއަ ފޯރަމެކެވެ.
 
29 މާރޗް 2018
ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް ފަންސާސްއަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމާއި، ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް ދިހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ
ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް ފަންސާސްއަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް ދިހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި، ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކާއި، ޓެލެންޓް ޝޯ އެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
28 މާރޗް 2018
"ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން" މިނަމުގައި ފޯރަމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި "ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން" މިނަމުގައި ފޯރަމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ފޯރަމް އޮންނާނީ މިމަހުގެ 30 ން 31 އަށެވެ. މިފޯރަމަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން، ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ލީޑަރުން އުފެއްދުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި ގުޅިގެން ޔޫތް ލީޑާސް ނެޓްވޯކް އިން އިސްނަގައިގެން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފޯރަމެކެވެ.