19 ޑިސެމްބަރ 2017
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ދުޢާއެއްކޮށްފި
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި ގުޅިގެން މިރޭ މަޣުރިބު ނަމާދަށްފަހު ޚާއްޞަދުޢާއެއްކޮށްފިއެވެ. މިދުޢާގައި ދިވެހި ދަޢުލަތަކީ އިސްލާމީ މިނިވަން ދަޢުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ތާއަބަދު ލެއްވުމާއި، ދިވެހި ފަސްގަނޑުން އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ޖާގަ ނުދެއްވުމަށާއި، މުޖުތަމައުގެ އަމަންއަމާންކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައި ދިވެހިން ލެއްވުމަށާއި ފިތުނަ ފަސާދައާއި ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަމުން ހިތްތައް ސަލާމްތަވެފައި ތިބި ބަޔަކުކަމުގައި އެންމެހާ މުސްލިމުން ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކޮށްފައިވެއެވެ.
 
19 ޑިސެމްބަރ 2017
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް މިރޭ ފަށާނެ
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޙަރަކާތްތައް މިރޭ ފެށޭނެއެވެ. މިޙަރަކާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިރޭގެ މަޣުރިބު ނަމާދަށްފަހު ދުވަހާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަދުޢާއެއް ކުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އޮންނާނެއެވެ.
 
18 ޑިސެމްބަރ 2017
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދެއްވައިފި
ޖަމްޢިއްޔާތައް ކުރިއަރުވާ ބާރުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން 10 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީ ސަރުކާރުން ދެއްވައިފިއެވެ. މިއެހީ ސަރުކާރުން ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭޢްވި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙްމަދެވެ.
 
15 ޑިސެމްބަރ 2017
މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސްފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ބާއްވައިފި
މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސްފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.  
13 ޑިސެމްބަރ 2017
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް 13 ޑިސެމްބަރ ގައި އޮންނާނެ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަދި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެއް 15 ޑިސެމްބަރ 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ.