09 ޖެނުއަރީ 2018
2017 ވަނަ އަހަރު 139 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވޭ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ނިމިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރު 139 ޖަމްޢިއްޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައެވެ. މީގެތެރޭގައި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއާއި މީހުން ބިނާ ކުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ދިވެހި ބަހާއި ޘަޤާފަތް ކުރިއެރުވުމާއި ކުޅިވަރާއި ދީނީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޖަމްޢީއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 
26 ޑިސެމްބަރ 2017
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ފެށިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:15 ގައި ވެލާނާގޭ ސަރަހައްދުން ފެށިގެންނެވެ.  
26 ޑިސެމްބަރ 2017
މިއަދަކީ ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް
2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:23 ގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް މިފަދަ އެންމެ ހިތާމަވެރި ކާރިސާ އެވެ. މިކާރިސާއަށް މިއަދު މިފުރުނީ 13 އަހަރެވެ.
 
24 ޑިސެމްބަރ 2017
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި 26 ޑިސެންބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:00 ގައި މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
21 ޑިސެމްބަރ 2017
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވައިފި
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މައިދާނުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާގައި މަރްޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނާއިބު އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙްމަދެވެ.