18 މާރޗް 2018
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޝަންގައި އެކުންފުނީގެ ތަފާތު ސްކީމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
 
14 މާރޗް 2018
ހޯމްމިނިސްޓްރީން އެހީދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަށް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ދަތުރުތަކެއް މ. އަދި އދ. އަތޮޅަށް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފަ
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން 2016 ވަނަ އަހަރު އެހީދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި ސާކް މޮޑެލް ވިލެޖެއްގެ ގޮތުގައި މ.މުލައް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެރަށާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް، މުލަކު އަތޮޅަށާއި އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރިއަށް ދަތުރެއް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
11 މާރޗް 2018
"ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން" މިނަމުގައި ފޯރަމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި "ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން" މިނަމުގައި ފޯރަމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިފޯރަމް ބޭއްވުނީ މިމަހުގެ 9 ން 10 އަށެވެ. މިފޯރަމަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން، ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ލީޑަރުން އުފެއްދުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި ގުޅިގެން ޔޫތް ލީޑާސް ނެޓްވޯކް އިން އިސްނަގައިގެން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއަ ފޯރަމެކެވެ.
 
11 މާރޗް 2018
ކްލަބް/ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ކްލަބް/ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، އަހަރީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިމިވަނީ ކުރިން މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަކީ ބަންދުދުވަހެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ.
 
08 މާރޗް 2018
ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި މިއަދު ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކަނބަލުންނަށް ވަނީ ފިނިފެންމަލަކާއެކު ރަތްދޫލައިގެ މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.