18 ޑިސެމްބަރ 2018
މިއަދު 7 ނޫސްމަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
މޯޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުން ފެށިގެން ނޫސްމަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުން ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު މިއަދު 7 ނޫސްމަޖައްލާއެއް މިނިސްޓްރީން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފިއެވެ. ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ އޮންލައިން ނޫސްތަކަކީ ހޯރައޮންލައިން(hoara.
 
18 ޑިސެމްބަރ 2018
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ރޯޑު ސޭފްޓީ ޕޮލިސް ޚިދުމަތް ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑާސްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙާޞިލްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ރޯޑު ސޭފްޓީ ޕޮލިސް ޚިދުމަތް ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑާސްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.
 
15 ޑިސެމްބަރ 2018
ހުސްވެފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މިއަދު މެންބަރުން ހޮވައިފިއެވެ. މިގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޢާންމުންގެ ފަރާތުން ހޮވިވަޑައިގެންނެވި 7 ބޭފުޅުންނަކީ: 1. ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު ، ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ 2345، 2.
 
15 ޑިސެމްބަރ 2018
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު މިއަދު އޮންނާނެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ 14 މެންބަރުންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ، މިކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުން 2018 ޑިސެންބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އޮންނާނެއެވެ.
 
12 ޑިސެމްބަރ 2018
ޖުމްހޫރީ ފަންސާހާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި
ޖުމްހޫރީ ފަންސާހާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ރޭވަނީ ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި މިޙަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.