23 ފެބްރުއަރީ 2019
ޒުވާނުންނާއި މީޑިއާ ވޯކްޝޮޕްގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ސެޝަންތައް ފަށައިފި
ޒުވާނުންނާއި މީޑިއާ މިނަމުގައި ހއ. ހޯރަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ވޯކްޝޮޕްގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ސެޝަންތައް ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން މިއަދު ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދެވު ސެޝަނަކީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މީޑިއާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސެޝަނެކެވެ.
 
22 ފެބްރުއަރީ 2019
ޔޫތް ލީޑަރސް ނެޓްވޯކްގެ މިދައުރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބުދުﷲ އިފްޠިތާހުކޮށްދެއްވައިފި
ޔޫތް ލީޑަރސް ނެޓްވޯކްގެ މިދައުރުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތުބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން އަބުދުﷲ މިއަދު ހއ.ހޯރަފުށީގައި އިފްޠިތާހުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ހއ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ޒުވާނުން ބައިވެރިވާ މިމަސައްކަތުގައި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދަނީ ޒުވާނުންނާއި މީޑިޔާ، މިޝިޢާރުގެ ދަށުންނެވެ.
 
21 ފެބްރުއަރީ 2019
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރަކު ހޮވުން އަންނަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން އަންނަ މާރޗުމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ. އިންތިޚާބު އޮންނާނީ މާރޗުމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2 ން 3 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައެވެ.
 
18 ފެބްރުއަރީ 2019
ޤައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާއަރުވާ ކޮމިޓީ އިފްތިޠާހުކޮށްފި
ޤައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާއަރުވާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައްވާ އެކޮމިޓީ މިއަދު އިފްތިޠާހުކޮށްފިއެވެ. ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ނުވަ ބޭފުޅުންނެވެ. އެބޭފުޅުންނަކީ އަލްފާޟިލް އައްބާސް އިބްރާހީމް، އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްރަޝީދު ޙުސައިން، އަލްފާޟިލް ޔުމްނާ މައުމޫން، އަލްފާޟިލާ އަނީސާ އަހުމަދު، އަލްއުސްތާޛު އަހުމަދު ޝާކިރު، އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް އަލީ، އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމް، އަލްފާޟިލް އަންވަރު އިބްރާހީމް އަދި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަލާއެވެ.
 
18 ފެބްރުއަރީ 2019
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް މާލީ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މިއަހަރު ރަށްރަށުގައި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް މާލީ އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަަލް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ކައުންސިލްތަކަށް އެހީދެއްވާނީ ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޙިއްޞާ އޮންނަ ގޮތަށް ހިންގާ ތަރައްޤީޤެ މަޝްރޫޢުތަކަށެވެ.