15 މާރޗް 2020
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ޝަހީދންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ނުބާއްވާގޮތަށް ނިންމީ ކޮވިޑް19 ން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކާ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާ ހަރަކާތްތައް ނުބޭއްވުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ބާރު އަޅަމުންދާތީއެވެ.
 
29 ފެބްރުއަރީ 2020
ނ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ޒުވާން ލީޑަރުންގެ ފޯރަމް ނިމިއްޖެ
ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޒުވާން ލީޑަރުންގެ ފޯރަމް ނިމިއްޖެއެވެ. ވެލިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފޯރަމް އަތޮޅުގެ 12 ރަށަކުން 79 ޒުވާނުން ފުރިހަމަކުރިއެވެ. ފޯރަމްގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު 7 ދާއިރާއަކުން ސެޝަންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައެވެ.
 
27 ފެބްރުއަރީ 2020
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކް ފޯރަމް ނ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކް ފޯރަމް ނ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްެން ވެލިދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. ވެލިދޫގައި ފެށި ފޯރަމްގައި އަތޮޅުގެ 12 ރަށަކުން 80 އަށްވުރެ ގިނަ ޒުވާން ލީޑަރުން ބައިވެރިވެއެވެ. ފޯރަމްގެ ސެޝަންތައް އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ފެށި ނަމަވެސް ފެށުމުގެ ޙާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވީ ރޭ ނ.
 
21 ފެބްރުއަރީ 2020
މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން އިންޑިޔާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދު ﷲ އިންޑިޔާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަމިތް ޝާހުއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުފަހު އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ އެޤައުމުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާގައެވެ.
 
16 ފެބްރުއަރީ 2020
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 14/2013 "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު" ގެ ނުވަވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ، އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަޤާމަށް މިއަދު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.
 
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|