24 ޑިސެމްބަރ 2019
"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ޖަލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބޮޑު ހައްލެއް ހޯދައިދޭނަން"- މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން
ދެހާސް ވިހިވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ޖަލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބޮޑު ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕެރޯލް އޮފިސަރުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މާތް ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް އަވަސް އެކަށީގެންވާ ބޮޑު ހައްލެއް ހޯދައިދޭނެކަމަށެވެ.
 
24 ޑިސެމްބަރ 2019
ޕެރޯލް އޮފިސަރުންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި
ޕެރޯލް އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކޮށް، އެއޮފިސަރުންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޕެރޯލް އޮފިސަރުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއެވެ.
 
06 ޑިސެމްބަރ 2019
ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތުރުކީގެ ދާޚިލީ ވަޒީރަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ތުރުކީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޓީރިއާ ސުލޭމާން ޞޮއިލޫއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރަކު ތުރުކީގެ ދާޚިލީ ވަޒީރަކާ ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
 
29 ނޮވެމްބަރ 2019
ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުން ހުއްޓުވުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުން ހުއްޓުވުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިކަމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.
 
24 ނޮވެމްބަރ 2019
މާޒީވެދިޔަ ޞުލުޙަވެރިކަމާ އަމާންކަން އަނބުރާ ގެންނަން ޖެހިއްޖެ، ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރު އޮތީ ޒުވާން ލީޑަރުންނަށް- ހޯމް މިނިސްޓަރ
ރާއްޖޭގެ މިއަދު ހާލަތު ބަދަލުކުރުމުގައި ހަޤީޤަތުގައި ހުރިހާ ބާރެއް އޮތީ ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މައްޗަށްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ އަހިންސާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން ގުޅިގެން ބޭއްވި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށާއި، ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އިސްވާރުންނަށް އިނާމް ދިނުމަށް ރޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
 
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|