18 އޯގަސްޓް 2019
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 4 ކައުންސިލަކާއެކު ސޮއިކޮށްފި
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް 4 ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިހާތަނަށް ސޮއިކުރީ އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލާއި،ނ.
 
06 އޯގަސްޓް 2019
ރާވައިގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަކަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޞަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެކުލަވާލާ އެއްބަސްވުމަށް ރުހުން ހޯދަން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިފި
ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ރާވައިގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަކަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޞަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެކުލަވާލާ އެއްބަސްވުމަށް ރުހުން ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ.
 
03 އޯގަސްޓް 2019
ހޯމް މިނިސްޓްރީން އީދު ފާހަގަކުރާނީ ހިންނަވަރުގައި
މިފަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ޅ.ހިންނަވަރުގައި ފާހަގަކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ނިންމައިފިއެވެ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން އެރަށުގައި އީދުގެ ހަރަކާތްތައް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާނީ މި އޮގަސްޓްމަހުގެ 11 އަދި 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
 
01 އޯގަސްޓް 2019
"ދިވެހި ސިޔާސީ ތާރީޚު ދެނެގަތުން" ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލުން
"ދިވެހި ސިޔާސީ ތާރީޚު ދެނެގަތުން" ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއާފެއާޒުން މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިވެހި ތާރީޚާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޤައުމީ ކަންކަމުގައި ނޫސްވެރިންގެ މައުލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށް، ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކުރުމުގައި ނޫސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯކްޝޮޕެކެވެ.
 
30 ޖުލައި 2019
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. މާލޭގައި މިހަރަކާތްކުރިއަށްގެންދިޔައީ މާލެ ވަށައިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައެވެ. މާލޭގައި ބޭއްވި އަތުގުޅާލުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމާއި، ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.