20 ނޮވެމްބަރ 2019
މާލޭ ޖަލު އެނެކްސް 1 މަރާމާތަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި
މާލޭ ޖަލު އެނެކްސް އެކެއް މަރާމާތަށްފަހު އަލުން ހުުޅުވައިފިއެވެ. މަރާމާތަށްފަހު އަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއެވެ. މަރާމާތަށްފަހު އަލުން ހުޅުވީ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި، ޝަރަފާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށްފަހުއެވެ.
 
18 ނޮވެމްބަރ 2019
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުން ނޮވެމްބަރ 23 ވަނަދުވަހު
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުން 2019 ނޮވެމްބަރ 23 ވަނަދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވީ 03 ބޭފުޅުންނެވެ.
 
17 ނޮވެމްބަރ 2019
އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ ހުނަރާ ތަމްރީނަކީ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއްކަންތައް- ހޯމް މިނިސްޓަރ
އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ ހުނަރާ ތަމްރީނަކީ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއްކަންތައްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސގެ 23 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނި ޕްރޮގްރާން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
 
14 ނޮވެމްބަރ 2019
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރެވިގެންމިދަނީ ހަމައެކަނި ކުށްކުރާ މީހުން ހިފަހައްޓާ ހައްޔަރުކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެއްނޫން- ހޯމް މިނިސްޓަރ
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރެވިގެންމިދަނީ ހަމައެކަނި ކުށްކުރާ މީހުން ހިފަހައްޓާ ހައްޔަރުކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހދ.ނޮޅިވަރަމް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުވުމަށް މިއަދު އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރެވިގެން މިދަނީ އިޖުތިމާއީ ގޮތުންވެސް ރައްޔިތުންނާއެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށެވެ.
 
13 ނޮވެމްބަރ 2019
ފުލުހުންގެ މުއައްސަޞާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން މުޙިއްމު، ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ އެމަގަށް- ހޯމް މިނިސްޓަރ
ފުލުހުންގެ މުއައްސަޞާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން މުޙިއްމުކަމަށާއި، ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ އެމަގަށް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.