19 ޑިސެމްބަރ 2018
ޖަލުތަކުގެ އޯޑިޓް ކޮމިޝަނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޯޑިޓް ހެދުމާއިގުޅޭ ކޮމިޝަނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. 7 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ މިކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްއެވެ.
 
19 ޑިސެމްބަރ 2018
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މެންބަރުންނާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސްގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މެންބަރުންނާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމަކީ މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކާއި ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭދާއިރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.
 
18 ޑިސެމްބަރ 2018
މިއަދު 7 ނޫސްމަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
މޯޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުން ފެށިގެން ނޫސްމަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުން ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު މިއަދު 7 ނޫސްމަޖައްލާއެއް މިނިސްޓްރީން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފިއެވެ. ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ އޮންލައިން ނޫސްތަކަކީ ހޯރައޮންލައިން(hoara.
 
18 ޑިސެމްބަރ 2018
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ރޯޑު ސޭފްޓީ ޕޮލިސް ޚިދުމަތް ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑާސްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙާޞިލްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ރޯޑު ސޭފްޓީ ޕޮލިސް ޚިދުމަތް ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑާސްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.
 
15 ޑިސެމްބަރ 2018
ހުސްވެފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މިއަދު މެންބަރުން ހޮވައިފިއެވެ. މިގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޢާންމުންގެ ފަރާތުން ހޮވިވަޑައިގެންނެވި 7 ބޭފުޅުންނަކީ: 1. ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު ، ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ 2345، 2.