21 ފެބްރުއަރީ 2019
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރަކު ހޮވުން އަންނަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން އަންނަ މާރޗުމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ. އިންތިޚާބު އޮންނާނީ މާރޗުމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2 ން 3 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައެވެ.
 
18 ފެބްރުއަރީ 2019
ޤައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާއަރުވާ ކޮމިޓީ އިފްތިޠާހުކޮށްފި
ޤައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާއަރުވާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައްވާ އެކޮމިޓީ މިއަދު އިފްތިޠާހުކޮށްފިއެވެ. ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ނުވަ ބޭފުޅުންނެވެ. އެބޭފުޅުންނަކީ އަލްފާޟިލް އައްބާސް އިބްރާހީމް، އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްރަޝީދު ޙުސައިން، އަލްފާޟިލް ޔުމްނާ މައުމޫން، އަލްފާޟިލާ އަނީސާ އަހުމަދު، އަލްއުސްތާޛު އަހުމަދު ޝާކިރު، އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް އަލީ، އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމް، އަލްފާޟިލް އަންވަރު އިބްރާހީމް އަދި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަލާއެވެ.
 
18 ފެބްރުއަރީ 2019
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް މާލީ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މިއަހަރު ރަށްރަށުގައި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް މާލީ އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަަލް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ކައުންސިލްތަކަށް އެހީދެއްވާނީ ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޙިއްޞާ އޮންނަ ގޮތަށް ހިންގާ ތަރައްޤީޤެ މަޝްރޫޢުތަކަށެވެ.
 
17 ފެބްރުއަރީ 2019
ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުން ކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު ބާޠިލްކޮށްފި
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ "ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުން ކުރުމާގުޅޭ އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)10-E/10/2019/24 (17 ފެބްރުއަރީ 2019) އިޢުލާނުން މި އުޞޫލު ވަނީ ބާޠިލްކޮށްފައެވެ.
 
09 ފެބްރުއަރީ 2019
ހުރަވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުރަވީޝިޕް ދައްކާލުން ކުރިއަށް އެބަދޭ
މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުރަވީޝިޕް ދައްކާލުމާއި، އެޝިޕާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންދިނުން މިއަދު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ހެނދުނު 9:00 ން ފެށިގެން މިހަރަކާތްތައް ހަވީރު 6:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.