16 މާރޗް 2019
" ހަވަލި " ފެއަރ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައްޔާޟް އިސްމާއީލް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ފެއަރ " ހަވަލި " މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައްޔާޟް އިސްމާއީލް މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ފެއަރއެއް ބޭއްވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވައުދެކެވެ.
 
14 މާރޗް 2019
ހަވަލި ފެއަރގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް، ބަލަހައްޓައިދޭނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑޭޓްކޯ
މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ފެއަރ "ހަވަލި" ގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭން ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތްދޭ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑޭޓްކޯއާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
 
14 މާރޗް 2019
100 އަށްވުރެ ގިނަ ޖަމްއިއްޔާއާއެކު "ހަވަލި" ފެއަރ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށާނެ
މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ފެއަރ " ހަވަލި " އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށާނެއެވެ. ފެއަރ ހުޅުވާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު 13:00 ގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެއަރ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށާނީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ޖަމްއިއްޔާއާއެކުއެވެ.
 
13 މާރޗް 2019
ޢާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީގެތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޢާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޝަންތަކެއް ނަގާދޭން ފަށައިފިއެވެ.
 
02 މާރޗް 2019
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުގެ މަގާމަށް އަވަސް އޮންލައިންގެ އަޙްމަދު ނާއިފް ހޮވިއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުގެ މަޤާމަށް އަވަސްއޮންލައިންގެ އަޙްމަދު ނާއިފު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ 2 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ.