02 މާރޗް 2019
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މީޑިއާގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު މިއަދު އޮންނާނެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާގެ މެންބަރެއްގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުން މިއަދު 14:00 ން 15:00 ށް މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އޮންނާނެއެވެ. މީޑިއާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވަނީ އަވަސް އޮންލައިން ނޫހުގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ނާއިފާއި ނޫން އިންފޯގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ނައުޝާދެވެ.
 
28 ފެބްރުއަރީ 2019
ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އައު ޢިމާރާތް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާއިމާރާތް މިނިސްޓަރ ހޮފް ހޯމް އެފެއާޒު ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިމާރާތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއާއި، ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމާއި، ކުރިމަގަށް ވިސްނާފިކުރު ކުރާއިރު މިފަދަ ކަންކަމަކީ ކުރިމަގަށްޓަކައި އަލިކުރެވިގެންދާ ބައްތިތަކެއް ފަދަ ކަންކަން ކަމަށެވެ.
 
26 ފެބްރުއަރީ 2019
ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ މަންފާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބޭނޭހެން ރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން އަލުން ބައްޓަންކުރައްވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބުދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ކުރަހާދޭ ތަސައްވަރާ އެއްމިންވަރަކަށް، ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ މަންފާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބޭނޭހެން ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މިރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން އަލުން ބައްޓަންކުރައްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
 
24 ފެބްރުއަރީ 2019
ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ވިއުގަ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިއަދު އިފްތިޠާހުކޮށްދެއްވައިފި
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ވިއުގަ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިއަދު އިފްތިޠާހުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޖަމްއިއްޔާތަކެއް އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރީޔާއިން ގުޅާލަދޭ ވިއުގައެއް އުފެއްދެވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.
 
23 ފެބްރުއަރީ 2019
އުގެނޭ އެއްޗެއް ހަޔާތުގެ ޢަމަލީ މައިދާނުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އިލްޠިމާސްކުރައްވައިފި
އެއްޗެއް އުގެނުމަށްފަހު އެއެއްޗެއް ހަޔާތުގެ އަމަލީ މައިދާނުގައި ބޭނުންކުރަން ނޭންގުމަކީ އެ އުގޭނޭ މީހަކަށް ކުރިމަތިވާނެ ހިތާމަވެރި މުސީބާތެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބުދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.