14 މާރޗް 2019
100 އަށްވުރެ ގިނަ ޖަމްއިއްޔާއާއެކު "ހަވަލި" ފެއަރ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށާނެ
މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ފެއަރ " ހަވަލި " އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށާނެއެވެ. ފެއަރ ހުޅުވާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު 13:00 ގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެއަރ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށާނީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ޖަމްއިއްޔާއާއެކުއެވެ.
 
13 މާރޗް 2019
ޢާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީގެތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޢާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޝަންތަކެއް ނަގާދޭން ފަށައިފިއެވެ.
 
02 މާރޗް 2019
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުގެ މަގާމަށް އަވަސް އޮންލައިންގެ އަޙްމަދު ނާއިފް ހޮވިއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުގެ މަޤާމަށް އަވަސްއޮންލައިންގެ އަޙްމަދު ނާއިފު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ 2 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ.
 
02 މާރޗް 2019
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މީޑިއާގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު މިއަދު އޮންނާނެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާގެ މެންބަރެއްގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުން މިއަދު 14:00 ން 15:00 ށް މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އޮންނާނެއެވެ. މީޑިއާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވަނީ އަވަސް އޮންލައިން ނޫހުގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ނާއިފާއި ނޫން އިންފޯގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ނައުޝާދެވެ.
 
28 ފެބްރުއަރީ 2019
ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އައު ޢިމާރާތް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާއިމާރާތް މިނިސްޓަރ ހޮފް ހޯމް އެފެއާޒު ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިމާރާތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއާއި، ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމާއި، ކުރިމަގަށް ވިސްނާފިކުރު ކުރާއިރު މިފަދަ ކަންކަމަކީ ކުރިމަގަށްޓަކައި އަލިކުރެވިގެންދާ ބައްތިތަކެއް ފަދަ ކަންކަން ކަމަށެވެ.