10 އޭޕްރީލް 2019
ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި އަލަށް ހެދި ޔުނިޓް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި އަލަށް ހެދި ޔުނިޓް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަކީ ރާއްޖޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން، އެމީހުންގެ ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެންދެން، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބައިތިއްބާ ތަނެވެ.
 
29 މާރޗް 2019
ފުލުހުން އަތްދިއްކޮށްލާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
ފުލުހުން އަތްދިއްކޮށްލާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އިލްޠިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާން މިކަމަށް އިލްޠިމާސްކުރެއްވީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 86 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.
 
28 މާރޗް 2019
ނޭޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕްކެޓް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލާ، ފުރަަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
ނޭޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕްކެޓް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލާ، އެކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިކޮމިޓީއަކީ ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ (ކެޓް) އަދި އެކޮންވެންޝަންގެ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް (އެޕްކެޓް)ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރުން ލާޒިމް ކަންތައްތައް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
 
27 މާރޗް 2019
ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކެއިކޯ ޔަނާއީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
 
24 މާރޗް 2019
އުއްމީދަކީ ޖަލަށް ލެވުމަށްފަހު އަނބުރާ ނެރޭ ކޮންމެ ޤައިދީއަކީ މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާހުރި މީހަކަށްވުން - ހޯމް މިނިސްޓަރ
އުއްމީދަކީ ޖަލަށް ލެވުމަށްފަހު އަނބުރާ ނެރޭ ކޮންމެ ޤައިދީއަކީވެސް މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާހުރި މީހަކަށްވުންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ މާފުށި ޖަލުގައި މިއަދު ސްމާޓް ކެމްޕަސް ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމް އިފްތިޠާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.