15 ނޮވެމްބަރ 2017
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި އެބޭންކުގެ ފަރާތުން ދެމުންގެންދާ ލޯނުތަކާއި އަދި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު އެކި ސްކީމްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.
 
11 ނޮވެމްބަރ 2017
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އޮތީ މިރޭ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭތި މާލަމުގައެވެ. މިޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙްމަދުވެސް މިޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.
 
07 ނޮވެމްބަރ 2017
މި ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ ނޮވެމްބަރ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި
މިސަރުކާރަށް 4 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ނޮވެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:45 ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިޖަލްސާ އޮންނާނީ ހެންވޭރު ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައެވެ. މިޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
06 ނޮވެމްބަރ 2017
މިއަހަރުގެ ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅު ތަކުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގައި ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
މިއަހަރުގެ ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅު ތަކުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގައި ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ސްކޫލްތަކުގައި ދުވަހާގުޅޭ ޚާއްޞަ އެސެންބްލީތަކާއި، އަދަބީ ބައެއް މުބާރާތްތަކާއި، އަދި ޤައުމީ ދިދަ ކުރެހުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
 
05 ނޮވެމްބަރ 2017
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގުޅިގެން "ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމްއެއް" ބާއްވައިފި
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރި ވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން "ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމްއެއް" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއާއި ގުޅިގެން ބާއްވައިފިއެވެ.